Aktualności

Konferencja Rzym

W dniu 9 maja 2019 r. w Rzymie przy udziale delegacji z Włoch, Hiszpanii, Polski, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Macedonii, odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Learning FAST and GREEN”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Uczenie się SZYBKO i ZIELONO”, którego ZZDR PKP jest partnerem.

Przejście do zielonej gospodarki już ma głęboki wpływ na sektor transportu publicznego. Zmniejszenie emisji i dostosowanie się do skutków zmian klimatu wymaga zaangażowania wszystkich przedsiębiorstw, organizacji i rządów UE na różnych szczeblach. W procesie wdrażania rozwoju istotna jest również rola partnerów społecznych.

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania przedstawicieli związków zawodowych w opracowaniu i wdrażaniu polityki środowiskowej na poziomie firmy przez pogłębianie wiedzy nt. nowych problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych związanych z działaniami, których efektem ma być zrównoważony rozwój. W związku z tym, że związki zawodowe powinny odgrywać kluczową rolę w dialogu przemysłowym powinny rozumieć konsekwencje zmian klimatu dla zatrudnienia.

W ramach projektu przekazane będą m.in. kompetencje do zapoznania się z europejskimi ramami prawnymi oraz do uwzględnienia celów w zakresie efektywności ekologicznej w negocjacjach. Promowane będą także dobre praktyki zaangażowania związkowców w zakresie zmian klimatycznych, ochrony środowiska i oddziaływania na politykę przedsiębiorstw w tym zakresie.

Delegację Polską w konferencji reprezentowali: Przewodniczący ZZDR PKP Kol. MOTYKA Aleksander oraz Kol. MIŚTAL Adam, jako koordynator projektu.
Na początku spotkania przedstawiciele poszczególnych delegacji dokonali prezentacji organizacji, które reprezentowali. Kol. MOTYKA Aleksander w kilkunastominutowym wystąpieniu przedstawił naszą organizację związkową i omówił bieżącą działalność związku. Zaprezentowaliśmy dane dotyczące zmian klimatu, jego przyczyn, skutków i wpływu na środowisko naturalne człowieka (prezentacja w załączeniu). Odnieśliśmy się do przyjętego w Paryżu w grudniu 2015 r. „Porozumienia paryskiego”. Powszechnie wiadomo, że stoimy przed największym wyzwaniem naszych czasów, czyli przejścia na gospodarkę nisko emisyjną, a w konsekwencji powstrzymania zmian klimatu. Istotnym aspektem będzie fakt, aby wzmocnić współpracę międzynarodową w zakresie polityki klimatycznej i by opierała się ona na wzajemnym zaufaniu. Porozumienie paryskie zakłada, że w ciągu najbliższych lat, należałoby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 20C, a docelowo do 1,50C powyżej średniej temperatury sprzed rewolucji przemysłowej.

Delegacja omówiła również niektóre zagadnienia poruszane podczas szczytu klimatycznego, jaki miał miejsce w ubiegłym roku w Katowicach, na którym wypracowano kompromisowy tekst dokumentu dotyczący mitygacji. W dokumencie uwzględniono wspólne interesy krajów rozwijających się i rozwiniętych. Przedstawiliśmy opracowane podczas COP 24 w Katowicach wskazówki dla państw, w jaki sposób komunikować i raportować działania adaptacyjne oraz odnieśliśmy się do podpisanej przez 55 liderów państw Deklaracji o Solidarności i Sprawiedliwej Transformacji. Kolejnym działaniem w ramach projektu będą warsztaty, które odbędą się na Litwie, gdzie uczestnicy zapoznają się z treścią wytycznych UE i przepisów krajowych dotyczących zaangażowania pracowników w kwestie środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z działaniami mającymi na celu zrównoważony rozwój.

Przygotował: Adam Miśtal
Wiceprzewodniczący ZZDR PKP ds. szkoleń
 

« powrót drukuj powiadom znajomego