Aktualności

Spotkanie w PKP PLK S.A.

W dniu 15.07.2020 odbyło się spotkanie strony społecznej z pracodawcą podczas którego:
1. Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Pan Ireneusz Merchel oraz Pani Dyrektor IPR Grażyna Blicharz przekazali informacje o bieżącej sytuacji spółki.
2. Omówiono ponownie sprawy Protokołu Dodatkowego Nr. 15 do ZUZP i porozumienia wprowadzającego.

Ad. 1. Jak jest przyjęte od wielu lat, pracodawca przedstawił organizacjom związkowym w formie prezentacji bieżącą sytuację naszej spółki oraz zapoznał stronę społeczna z wynikami finansowymi spółki z uwzględnieniem straty spowodowanej sytuacja związana ze stanem epidemii i spadkiem przewozów.
Prezes poinformował również, że spółka wystąpiła do Ministra Infrastruktury o zmiany legislacyjne min. w Ustawie o Transporcie Kolejowym, które pozwoliłyby na uzyskanie rekompensaty za utratę wpływów z tytułu nie pobierania od przewoźników tzw. opłaty rezerwacyjnej. Wynika to z faktu, że PKP PLK S.A. na mocy podpisanego z udziałem PKP S.A. i przewoźników porozumienia, nie pobierała tej opłaty co miało służyć wsparciu przewoźników w sytuacji utraty wpływów przewozowych wywołanych stanem epidemii i wprowadzanymi ograniczeniami w życiu społeczno-gospodarczym.

Ad.2. Podczas spotkania ostatni związek zawodowy podpisał protokół dodatkowy Nr 15 a wszystkie obecne związki zawodowe podpisały porozumienie wprowadzające w którym znalazły się tzw uregulowania dodatkowe związane z wdrożeniem tego protokołu.

W porozumieniu "wprowadzającym" zawarte zostały zapisy:
- dające gwarancję utrzymania na takim samym poziomie jak dotychczas wszystkich stałych elementów wynagrodzenia, pracownikom którzy w wyniku zmian w załączniku Nr 1 do ZUZP otrzymają przemianowania na inne stanowiska, do czasu wdrożenia wzrostu wynagrodzeń,
- zapisy według których pracodawca zadeklarował, że w przypadku poprawy wyniku finansowego spółki zapisy dotyczące Święta Kolejarza czyli wypłaty gratyfikacji według nowych, korzystniejszych zasad oraz traktowania pracy w dniu 25 listopada jak pracy w niedzielę lub święto zostałyby uruchomione już w tym roku ze skutkiem (wypłatą) na 10 grudnia,
- zapis gwarantujący, że pracownicy mianowani na określone stanowiska z zastosowaniem odstępstw nie będą weryfikowani pod kątem tych odstępstw.

Po zarejestrowaniu Protokołu Dodatkowego prześlemy i opublikujemy go wraz z podpisanym dziś porozumieniem "wprowadzającym".
Podsumowując możemy stwierdzić z pełną satysfakcją, że w dniu 15.07.2020r. udało się wreszcie doprowadzić do zrealizowania jednego z celów jaki mieliśmy a mianowicie uznania pracy w Święto Kolejarza jako pracy w dzień świąteczny ze wszystkiego tego konsekwencjami (dodatkami do wynagrodzenia).
Przyczynili się do tego w znaczny sposób Koleżanki i Koledzy którzy od wielu lat z powodzeniem toczą w tej sprawie "boje" sądowe za co bardzo wszystkim im dziękujemy ponieważ była to dla nas, dla osób negocjujących te zapisy bardzo duża pomoc i argument w osiągnięciu celu.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że od pierwszego naszego wystąpienia w tej sprawie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A Pan Ireneusza Merchela, uzyskaliśmy z jego strony zapewnienie i deklarację, że jest to dla niego osobiście zrozumiałe i właściwe rozwiązanie które należy wprowadzić do ZUZP.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego