Aktualności

Spotkania w PKP PLK S.A.

W ostatnim tygodniu odbyły się dwa spotkania z pracodawcą podczas których omawiano następujące kwestie:

1/ W dniu 22 marca spotkaliśmy się w ramach prowadzonego przez SI ZZDR PKP dialogu społecznego z przedstawicielami Biur centrali spółki PKP PLK S.A. to jest IPR i IBR. Z ramienia SI ZZDR PKP związek reprezentowali kol. Jerzy Oleszak i Aleksander Motyka Podczas rozmów ustalono;

- ostateczną wersję zmian w załączniku do Uchwały 936/2018 Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w kwestii płatności za przygotowywanie pracowników do autoryzacji po zdanych egzaminach kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych.
Pracodawca zaakceptował propozycję SI ZZDR PKP i dokonał poprawek w treści swojej uchwały które spowodują, że pracownik szkolący innego pracownika otrzymywał będzie dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie takiego szkolenia.
Określono zasady wypłaty takiego wynagrodzenia, jego wysokość oraz maksymalną ilość godzin za jaka będzie wyliczane i wypłacane a także sposób rejestracji i potwierdzania odbycia takiego szkolenia. Ilość godzin wynika z przepisów ogólnie obowiązujących (Rozporządzenie oraz Instrukcja Ia5) to jest 132 godziny zegarowe dla stanowiska dyżurnego ruchu, 96 godzin zegarowych dla stanowiska nastawniczy i dróżnik przejazdowy oraz 72 godziny zegarowe dla stanowisk automatyk, toromistrz, zwrotniczy, dróżnik obchodowy oraz prowadzący pojazdy kolejowe.
Ustalono tez że pracownik szkolący innego może jednocześnie mieć przypisaną do takiego szkolenia tylko jedną osobę w tym samym, czasie.
Stawka za każdą godzinę szkolenia praktycznego wynosić będzie 4 złote a wypłata nastąpi dopiero po zdaniu przez szkolącego się egzaminu autoryzacyjnego. Może to i niewiele ale trzeba od czegoś zacząć. Ostateczna treść dokumentu trafiła teraz do Prezesa Zarządu w celu dalszego formalnego procedowania.
Zaznaczyć tu też trzeba wyraźnie, że nie będzie to dotyczyło procedury tzw. odnowienia autoryzacji w sytuacji kiedy pracownik odnawiał będzie autoryzację po przerwie trwającej krócej niż 2 lata. W sytuacji kiedy ktoś będzie odnawiał autoryzacje na danym posterunku z powodu przerwy w pracy na nim dłuższej niż dwa lata wynagrodzenie dla szkolącego ma być wypłacone.

- pracodawca wprowadzi w aplikacji EDR zakładkę w której zapewniony będzie dostęp do bazy niezbędnych instrukcji oraz dodatkowy folder zawierający najpotrzebniejsze druki wniosków jakie trzeba wypełniać i składać pracodawcy jak na przykład wniosek urlopowy czy też wniosek o udzielenie dnia wolnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

- w perspektywie dalszej spółka poczyni starania w celu utworzenia bazy danych telefonicznych (spis telefonów) posterunków i komórek wykonawczych spółki który ma zostać również udostępniony w wersji elektronicznej na posterunki.

- omówiona została i wstępnie ustalona procedura prowadzenia konsultacji w sprawach związanych z wprowadzaniem poprawek do Instrukcji.
Zaproponowaliśmy aby co do zasady materiały dotyczące zmian do Instrukcji konsultowane były w terminach określonych w Porozumieniu partnerów spo0łecznych czyli z terminem udzielenia odpowiedzi 30 dniowym.
Wyjątek stanowiłyby sytuacje w których termin wprowadzenia poprawki byłby narzucony aktem prawnym wyższego rzędu (np. ustawą lub rozporządzeniem) gdzie obowiązywałyby krótsze terminy udzielenia opinii.

-przekazaliśmy materiały wraz z wnioskiem o pilną kontrolę IBR na jednej z nastawni IZ Warszawa gdzie od niemal roku trwa batalia o przywrócenie pełnej obsady dyżurnych ruchu i gdzie pracodawca uchyla się od przeprowadzenia chronometrażu przez niezależną firmę zewnętrzną.
W sprawie tej Związek występował kilkukrotnie na piśmie (na wnioski kierowane do nas od pracowników tej nastawni).
Na kanwie tej sprawy poruszyliśmy temat wzmocnienia obsad w rejonach w których trwają intensywne prace modernizacyjne.

2/ W dniu 24 marca odbyło się spotkanie ogólne pracodawcy z organizacjami związków zawodowych działających w PKP PLK S.A.. Spółkę w tym spotkaniu reprezentowali Prezes Zarządu Pan Ireneusz Merchel, Dyrektor IPR Pani Grażyna Mamińska oraz Naczelnik komórki Dialogu Społecznego Pani Renata Melaniuk i Pani Katarzyna Kowalczyk.
SI ZZDR PKP reprezentowaliśmy w składzie kol. J.Oleszak i J.Walosczyk.
W pierwszej części spotkania pracodawca omówił bieżącą sytuację spółki, poziomy zatrudnienia i wskaźniki zmianowości, ilość wypracowanych godzin nadliczbowych, sprawy związane z pandemią a następnie ponownie złożył pod szeroką dyskusję propozycje zmian w treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Materiał w formie prezentacji i ogólnego opisu proponowanych zmian otrzymamy w wersji elektronicznej po czym skierujemy go do was do wstępnej oceny.
Przed następnym spotkaniem w tej sprawie zwołany zostanie Zarząd SI ZZDR PKP w celu wypracowania stanowiska do ewentualnych negocjacji.

Druga część spotkania poświęcona była tematowi wzrostu wynagrodzeń w spółce. Pracodawca złożył swoją wstępną propozycję wdrożenia wzrostu płac w wynagrodzeniu zasadniczym od dnia 01 lipca 2022.
Obecne związki zawodowe złożyły jednogłośnie swoją propozycję wysokości wzrostu płac w wynagrodzeniu zasadniczym.
Po przedstawieniu argumentacji zarówno przez Pracodawcę jak i organizacje związkowe ustalono, że kolejne spotkanie w temacie wzrostu wynagrodzeń odbędzie się w kwietniu br. a jego termin określimy w trybie roboczym. Jest to konieczne ze względu na potrzebę skonsultowania tej sprawy przez Zarząd spółki.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego