Archiwum

Powody protestu Kolejarzy

Powody protestu kolejarzy
W obliczu kryzysowej sytuacji w spółkach Grupy PKP, grożącej utratą płynności finansowej i prowadzącej wprost do upadłości polskich kolei, tworzącej bezpośrednie zagrożenie dla naszych miejsc pracy i bytu naszych rodzin.
Kierując się interesem polskich kolei i w obronie naszych miejsc pracy.
Żądamy od Rządu RP i właścicieli Spółek :
1. Przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w Spółkach Grupy PKP poprzez zapisane w ustawie o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PP PKP urlopy kolejowe, których finansowanie nie będzie następowało przez Spółki Grupy PKP;
2. Odstąpienia od planów prywatyzacji Spółek Grupy bez zapewnienia większościowego udziału Skarbu Państwa i przeznaczenia całości środków uzyskanych w wyniku prywatyzacji na dokapitalizowanie prywatyzowanych Spółek;
3. Pełnego oddłużenia Spółki PKP S.A. i uregulowania spraw podatkowych w operacjach finansowych między spółkami Grupy i w stosunku do Skarbu Państwa;
4. Przekazania nie później niż do 31.12.2009r. niezbędnego do funkcjonowania Spółek majątku w formie aportu;
5. Przekazania do Spółki PKP Cargo S.A. kwoty 230 mln zł na inwestycje, utraconej w wyniku ugody restrukturyzacyjnej, a będącej długiem Przewozów Regionalnych;
6. Zapewnienia Spółce PKP Intercity kwoty 200 mln zł na inwestycje taborowe;
7. Pełnej realizacji ustalonych kwot na finansowanie Przewozów Regionalnych, w tym też realizacji uzgodnionych środków na inwestycje taborowe;
8. Podpisania Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników zatrudnionych w Spółce PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
9. Zapewnienia źródeł finansowania inwestycji rozwojowych w spółkach PKP SKM, Koleje Mazowieckie i WKD;
10. Zapewnienia finansowania Spółki PKP PLK na poziomie gwarantującym wykorzystanie wszystkich moŜliwych środków z UE na modernizację infrastruktury kolejowej;
11. Pełnego finansowania ze środków budŜetowych infrastruktury kolejowej niezbędnej do prowadzenia przewozów rozproszonych;
12. Utrzymania poziomu przewozów regionalnych i międzywojewódzkich na poziomie nie niższym niż w roku 2008;
13. Odstąpienia od planów podpisania wzajemnej certyfikacji między Polską a Niemcami dopuszczającej do ruchu lokomotywy;
14. Przyjęcia polityki transportowej państwa gwarantującej finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej w relacji 60:40.
W związku z brakiem porozumienia w tych sprawach z Rządem RP i właścicielami kolejowe związki zawodowe podejmują akcję protestacyjną
 

« powrót drukuj powiadom znajomego