Archiwum

Notatka z II posiedzienia Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniach 26-27 maja 2009 roku w Ustroniu Jaszowcu odbyło się II-gie posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Obrady prowadził kol. A. Motyka, który na wstępie powitał zebranych i rozpoczął posiedzenie. Przedstawienie porządku II-go posiedzenia i jego przyjęcie - ze zgłoszonymi uwagami – stanowiło kolejny punkt programu.
Następnie odczytany został protokół z I-go posiedzenia RK ZZDR PKP z dnia 28 stycznia 2009 roku, który po zaakceptowaniu przez zebranych został przyjęty.

W dalszej części obrad nastąpiło odczytanie protokołu z zakończenia XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP i jego przyjęcie. Następnie zespół organizacyjny XVIII KZD ZZDR PKP przedstawił rozliczenie finansowe z organizacji Zjazdu, które zostało przez członków RK zaakceptowane.
Kolejnym punktem posiedzenia było odczytanie protokołu Krajowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. Następnie przedstawiciele poszczególnych Sektorów ZZDR PKP przedstawili sprawozdania z działalności Sektorów oraz omówili sytuację w Spółkach Grupy PKP S.A..
W dalszej kolejności zebrani podjęli decyzję o organizacji VI Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP i odnieśli się do kwestii dotyczących:
- ich miejsca i terminu,
- zaproszenia drużyn zagranicznych oraz gości i sponsorów,
- pokrycia kosztów pobytu zawodników i gości.
Następnie kol. A. Motyka przedstawił informację z posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Wskazał na główne problemy z jakimi borykają się poszczególne Spółki Grupy PKP S.A. i potrzebę świadomości tego faktu.

W ramach kontynuacji współpracy z SPVH w Chorwacji zebrani podjęli decyzję o zaproszeniu 10-cio osobowej delegacji związkowców w terminie 26.VIII – 3.IX.2009r..
Kolejny punkt obrad stanowiło przedstawienie wniosków przyjętych przez XVIII KZD ZZDR PKP do realizacji przez Radę Krajową ZZDR PKP i podjęcie stosownych decyzji.
Informację z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (z dnia 24.IV.2009r.) przekazał kol. P. Gebel. Z kolei kol. A. Motyka omówił przebieg III-ego Walnego Zebrania Delegatów KKZZ. Obaj koledzy odpowiedzieli na pytania zadawane przez zebranych.

W ramach spraw organizacyjnych, dokonano podziału przyznanych odznaczeń resortowych. Zebrani odnieśli się do przedstawionych przez pracodawcę zmian do PUZP. Ustalono zasady przydziału odznaczenia „Zasłużony dla ZZDR PKP”. Omówiono też kwestie związane z organizacją szkoleń i udziałem w nich członków ZZDR PKP.
Rozpatrzenie pism wpływających oraz wniosków i podjęcie Uchwał stanowiły ostatni punkt posiedzenia.
Kol. A. Motyka dziękując zebranym za przybycie zakończył obrady II-go posiedzenia Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

relację przygotował kol.Janusz Wnęk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego