Archiwum

XIX Krajowy Zjazd Delegatów.

Obradował XIX Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP


W dniach 16 – 18 marca 2010 roku w OW „Zacisze” w Spale obradował XIX Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Otwarcia XIX Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP dokonał Przewodniczący Związku kol. A. Motyka, który powitał Koleżanki i Kolegów Delegatów, a następnie otworzył obrady.
Po wprowadzeniu sztandaru ZZDR PKP, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć kolegów, którzy w ostatnim okresie odeszli z naszego grona, tj.: Jerzego Sawczuka, Andrzeja Kościana i Edmunda Świeżewskiego.
Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania XIX KZD ZZDR PKP, stanowiły kolejny etap pierwszego dnia obrad.
Następnie, na wniosek Przewodniczącego Związku, zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, dokonano wyboru Prezydium Zjazdu oraz przedstawiony i zatwierdzony został porządek obrad.
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór Komisji Zjazdowych: Wyborczej oraz Wniosków i Uchwał. W dalszej części obrad odczytane zostały sprawozdania:
- z działalności Rady Krajowej ZZDR PKP za okres od XVIII KZD ZZDR PKP do XIX KZD ZZDR PKP,
- Skarbnika Rady Krajowej ZZDR PKP za rok 2009,
- Komisji Rewizyjnej ZZDR PKP za okres od XVIII do XIX KZD ZZDR PKP.
Dyskusja nad sprawozdaniami i ich przyjęcie stanowiły kolejny punkt programu. Odczytanie sprawozdania Komisji Statutowej ZZDR PKP za okres od XVIII do XIX KZD ZZDR PKP, stanowiło kulminacyjny punkt I-ego dnia obrad.

Na zakończenie dnia kol. Przewodniczący zwołał I Nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Posiedzenie miało na celu podjęcie decyzji oraz niezbędnych uchwał, dotyczących organizacji VII Międzynarodowych Zawodów Sportowych organizowanych przez RK ZZDR PKP. Zebrani ustalili, że VII Międzynarodowe Zawody Sportowe odbędą się w OW „Złota Plaża” w Łazach w terminie 24 – 28.05.2010 r.. Zaproszeni na nie zostaną goście i sponsorzy oraz ekipy z zaprzyjaźnionych Kolei: z Chorwacji, Czech, Słowacji i Słowenii. Przy wyborze miejsca zebrani kierowali się kosztami oraz warunkami, jakie oferowały poszczególne ośrodki.

Drugi dzień obrad KZD ZZDR PKP rozpoczął nietypowo - od uczestnictwa Koleżanek i Kolegów Delegatów w pikiecie w Koluszkach. Zebrani domagali się wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A.. Przypomnieli, że ostatnia podwyżka wynagrodzeń w PKP PLK S.A., miała miejsce dwa lata temu.
Uposażenie zasadnicze wzrosło od 1 lutego 2008 roku średnio o 220 zł na pracownika. Pikietującym udało się zatrzymać trzy pociągi, czwarty został cofnięty, a jeden odwołany.
Efektem tych działań było przystąpienie pracodawcy - w dniu następnym - do rozmów ze związkowcami.
Po powrocie z pikiety delegaci przystąpili do dalszej pracy. Odczytany został i zatwierdzony protokół z pierwszego dnia obrad. Po przerwie delegaci spotkali się z zaproszonymi gośćmi w osobach: Wiceprzewodniczącego OPZZ kol. A. Radzikowskiego i Przewodniczącego KKZZ kol. L. Miętka.

Pierwszy głos zabrał kol. A. Radzikowski, który omówił następujące kwestie:
1.Wzmocnienia oddziaływania Związków Zawodowych
a) wewnętrzne,
b) zewnętrzne.
Wewnętrzne – dyskusja o organizacji i skuteczności polskiego ruchu związkowego:
- rozdrobnienia – Ustawa z okresu stanu wojennego,
- rola OPZZ,
- reprezentatywność,
- liberalizm związkowców,
- solidaryzm związkowy,
Zewnętrzne – dialog dwustronny i trójstronny,
- sojusznicy,
- zespół posłów związkowych,
- media + sprawa spółek,
- wizerunek w społeczeństwie.
2. Oceny sytuacji w Polsce
- sukces,
- kryzys,
- aktywizacja zawodowa – główny problem Polski.
3. Inicjatyw podejmowanych przez OPZZ:
- emerytalna,
- Ustawa o związkach zawodowych.

Następnie głos zabrał kol. L Miętek, który poruszył następujące tematy:
- rola KKZZ w OPZZ,
- motywacja do działania związkowego (jej brak),
- brak wsparcia ogółu pracowników dla działań związków zawodowych,
- brak rzeczywistego zaangażowania społeczeństwa,
- prywatyzacja spółek kolejowych,
- KKZZ o akcji strajkowej,
- udział KKZZ w różnym rodzaju branży transportu.
Po wypowiedziach gości wywiązała się dyskusja, po zakończeniu której kol. A. Motyka podziękował przybyłym gościom i zakończył obrady II – ego dnia.

W trzecim dniu obrad Delegaci XIX KZD ZZDR PKP zajmowali się m.in. rozpatrywaniem poprawek do Statutu ZZDR PKP oraz wniosków i uchwał przyjętych przez Komisję Wniosków i Uchwał.
Na wniosek kol. A. Motyki dokonane zostały zmiany w składzie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP. Zebrani przyjęli następujące wnioski:

- o umieszczaniu w biuletynie „Na nastawni” kondolencji dotyczących tylko członka związku, jego współmałżonka i dzieci,
- podjęto Uchwałę o treści: „RK ZZDR PKP podejmie działania mające na celu finansowanie wydawania biuletynu „Na nastawni” przez Pracodawcę na tych samych zasadach jak „Wolna droga” i „Nasze sprawy”,
- podjęto Uchwałę na okoliczność uroczystych obchodów w roku 2011 dwudziestej rocznicy powstania ZZDR PKP, powołano komitet organizacyjny,
- podjęto Uchwałę o treści: „Delegaci XIX KZD ZZDR PKP nie wyrażają zgody na pogorszenie warunków płacy poniżej 65% średniej krajowej z 2009 r. Jednocześnie upoważniają RK ZZDR PKP do wszystkich działań do strajku włącznie w celu nie dopuszczenia do płacy niższej niż wymieniona w tym wniosku”,
- podjęto Uchwałę o treści: „RK ZZDR PKP dokona szkolenia nowo wybranych skarbników KR i MKR ZZDR PKP do dnia 30.11.2010”,
- podjęto Uchwałę na okoliczność: „Podjęcia szybkich działań zmierzających do poprawy systemu PK w spółce PKP PLK S.A., przy naliczaniu premii pracownikom przebywającym na urlopach wypoczynkowych”.
- podjęto Uchwałę dotyczącą zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia Prezydium RK ZZDR PKP, Rady Krajowej ZZDR PKP, zespołów problemowych, KKR, Komisji Statutowej.

W przerwie w rozpatrywaniu wniosków i uchwał Przewodniczący ZZDR PKP kol. A. Motyka przedstawił informację ze spotkania Związków z prezesem Spółki PKP PLK S.A. Z. Szafrańskim i Z. Zarychtą, na którym ustalono, że Zarząd Spółki PKP PLK S.A. odchodzi od wzrostu wynagrodzeń w elemencie premii.
Przewodniczący Sektora Infrastruktury kol. J. Oleszak poinformował zebranych Delegatów, że dalsze rozmowy w sprawie podwyżki płac będą prowadzone z Zarządem Spółki bez udziału osób z poza Spółki, tak jak miało miejsce na ostatnich spotkaniach. Dalsze rozmowy będą prowadzone w dniu 22.03.2010r o godz. 16.00.

Przewodniczący Związku kol. A. Motyka podziękował Delegatom za pracę i oficjalnie zakończył obrady XIX KZD ZZDR PKP. Sztandar ZZDR PKP został wyprowadzony.

relację przygotował kol.Janusz Wnęk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego