Archiwum

Druga tura rokowań nad nowym PUZP

W dniach 25-26.08.2011 r. po raz kolejny reprezentatywni przedstawiciele związków zawodowych działających w spółkach Grupy PKP spotkali się z Zarządem Związku Pracodawców Kolejowych.
Celem spotkania były rokowania nad zaproponowaną przez ZPK treścią nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Pierwszą wątpliwość którą poddano pod dyskusję wzbudził sam spis treści z którego zniknął rozdział dotyczący czasu pracy oraz brak części załączników mówiących o dodatkach.
Uzgodniono, że spis treści będzie modyfikowany w razie potrzeb w trakcie trwania negocjacji i uzgadniania poszczególnych zapisów.

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP zaproponował następujące zapisy i zmiany w odniesieniu do przedstawionego przez pracodawców projektu Układu:

Rozdział II

- w § 2 w punkcie definiującym „pracę na kolei” dodanie podpunktu o treści:
okres nauki w średnich i zawodowych szkołach technicznych o profilu kolejowym lub w klasach tych szkół średnich i zawodowych, które specjalizują się w szkoleniu oraz przygotowaniu kadr w zawodach związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw kolejowych.
Przedstawiciel ZPK nie zgodził się na umieszczenie takiego zapisu.
- w § 3 modyfikacja całego paragrafu polegająca na określeniu istniejącego zapisu jako punkt nr.1 i dodanie kolejnych dwóch punktów o treści:
2. Umowa o pracę pomiędzy stronami zawierana jest w formie pisemnej z określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności:
a) rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania,
b) wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.
3. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca potwierdza umowę formą pisemną nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Przedstawiciel ZPK oświadczył, że zastanowi się nad możliwością umieszczenia takich zapisów.
- dodanie paragrafu 7 o treści:
1. Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i dotyczy liczby pracowników, o której mowa w art. 1 w ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników ( Dz. U. z 2003 Nr 90 poz. 844z poź. zmianami), to okres wypowiedzenia wynosi:
1) 4 miesiące - jeżeli pracownik był zatrudniony na kolei w rozumieniu § 2 us.t2 na stanowisku bezpośrednio związanym z prowadzeniem i utrzymaniem ruchu kolejowego, nieprzerwanie co najmniej 15 lat,
2) 6 miesięcy - bez względu na zajmowane stanowisko, jeżeli pracownik był zatrudniony na kolei, w rozumieniu § 2 ust.2, nieprzerwanie co najmniej 20 lat.
2. Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia którym mowa ust.2 punkt 1 i 2, co najmniej do odpowiedniego wymiaru określonego w Kodeksie pracy, o ile strony umowy nie ustaliły wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę w myśl art. 36 § 6 Kodeksu pracy, wypłacając pracownikowi odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Przedstawiciel ZPK nie zgodził się na umieszczenie takiego zapisu.

Rozdział III

W zaprojektowanym przez ZPK zapisie §7 po punkcie 4 dodać punkt 5 w brzmieniu:
Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi poprzez stworzenie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (WPA). Procedurę i zasady WPA określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy u danego Pracodawcy.
Przedstawiciel ZPK oświadczył, że zastanowi się nad możliwością umieszczenia takiego zapisu i jego formy.

Rozdział IV

Pośród wszystkich propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli innych Związków Zawodowych dotyczących min. zapisów o dodatkach za warunki uciążliwe i niebezpieczne, wyrównawczym itd. - ZZDR PKP zaproponował zapis o dodatku o następującej treści:
- dodatek za powierzenie dodatkowych czynności nie wynikających z zapisów w umowie o pracę oraz charakteru pracy wykonywanej na danym stanowisku. Zasady oraz wysokość dodatku określa ZUZP u danego Pracodawcy.
Przedstawiciel ZPK nie zgodził się na umieszczenie takiego zapisu argumentując „nie bo nie”.
Nie zgodzono się także na większość proponowanych przez stronę społeczną zmian w tym paragrafie jak wytłumaczył przedstawiciel pracodawców nowy PUZP ma być tylko ramą uregulowań jakie mają być zawarte w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy.

- w §13 ZZDR PKP zaproponował także po kropce dodanie zapisu:
W tym zakresie do stażu pracy zalicza się okres nauki w średnich i zawodowych szkołach technicznych o profilu kolejowym lub w klasach tych szkół średnich i zawodowych, które specjalizują się w szkoleniu oraz przygotowaniu kadr w zawodach związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw kolejowych.
Przedstawiciel ZPK nie zgodził się na umieszczenie takiego zapisu.

Rozdział VIII

- w §30 ZZDR PKP zaproponował po punkcie 1 dodanie punktu 2 o treści :
Pracownicy pracujący w systemie równoważnego czasu pracy nabywają prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze określonym w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy u danego pracodawcy. Urlop dodatkowy udzielany jest na zasadach urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop dodatkowy wypłacany jest tylko w przypadkach określonych w Kodeksie pracy, odnoszących się do urlopu wypoczynkowego.
i jednocześnie zmianę numeracji obecnego punktu 2 na punkt 3.
Przedstawiciel pracodawców stwierdził, że będzie on dążył do wspierania wszystkich spółek zrzeszonych w ZPK do uregulowań pozwalających pracownikom na realne wykorzystanie dodatkowego czasu wolnego na odpoczynek i poratowanie zdrowia, a więc zamianę dodatkowego urlopu na urlop zdrowotny.
W odpowiedzi na takie oświadczenie przedstawiciela ZPK - ZZDR PKP zmodyfikował swoją propozycję i zaproponował zapis:
Pracownicy pracujący w systemie równoważnego czasu pracy nabywają prawo do urlopu zdrowotnego w wymiarze określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy u danego pracodawcy. Urlop zdrowotny udzielany jest na zasadach urlopu wypoczynkowego.
Przedstawiciel ZPK nie zgodził się na umieszczenie takiego zapisu.

Rozdział XI

- w §38 ZZDR PKP zaproponował po punkcie 2 dodanie punktu 3 o treści:
Dzieci niepełnosprawne nie uczące się pracowników, emerytów i rencistów . Uprawnienie to przysługuje bez względu na wiek.
Przedstawiciel ZPK oświadczył, że zastanowi się nad możliwością umieszczenia takiego zapisu.
Ponadto w ramach procedowania nad tym rozdziałem zadaliśmy wstępnie pytanie czy jest możliwe aby pracodawcy w 100% pokrywali koszt zakupu pierwszej książeczki kuponowej dla rodziny pracownika i jaki jest jej koszt na dzień dzisiejszy.
Przedstawiciel ZPK oświadczył, że procentowy udział w finansowaniu zakupu książeczki może być negocjowany w przypadku ogólnej zgody strony społecznej co do formy tego uprawnienia.
Koszt książeczki uprawniającej do 12 przejazdów (przejazd w jedną stronę) w pociągach osobowych (Regio, IR) to 130 zł. a koszt książeczki uprawniającej do 6 przejazdów (przejazd w jedną stronę) pociągami Intercity to 235 zł.

Rozdział CZAS PRACY

Przedstawiciele ZZDR PKP zaproponowali projekt zapisów tego rozdziału w brzmieniu:
§ ..
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Do czasu pracy zalicza się okresy:
1) badań lekarskich zleconych przez pracodawcę,
2) szkoleń i egzaminów wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
3) oczekiwania drużyn konduktorskich po zakończeniu pracy wszystkich czynności związanych ze zdaniem pociągu lub pojazdu trakcyjnego w stacji zwrotnej lub zwrotnym zakładzie taboru, łącznie z okresem jazdy w charakterze pasażera do stałego miejsca pracy określonego w umowie o pracę,
4) udziału pracownika w postępowaniu wyjaśniającym, prowadzonym przez pracodawcę.
5) czas na dojazd do pracy powyżej 2 godzin do zakładu pracy lub do miejsca wyznaczonego do wykonywania pracy.

§..
1. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. Czas pracy kierowców określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o czasie pracy kierowców (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zm.)

§ ..
W stosunku do pracowników stosuje się następujące systemy czasu pracy:
1) system jednozmianowy (podstawowy),
2) system wielozmianowy,
3) system równoważnego czasu pracy.

§ ..
System równoważnego czasu pracy może być stosowany na stanowiskach i posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów, wykonywaniem pracy handlowo- przewozowej, naprawami i utrzymaniem taboru kolejowego, obiektów i budowli kolejowych, nawierzchni kolejowej, w straży ochrony kolei oraz w innych przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanej pracy lub jej organizacją.

§..
1. W systemie równoważnego czasu pracy, wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę z tym, że w przyjętym okresie rozliczeniowym czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin na tydzień.
2. Przedłużony w poszczególnych dniach wymiar czasu pracy, w godzinach określonych w ust. 1, jest wyrównywany dniami wolnymi od pracy.

§..
1. Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnego czasu pracy w dniu który -zgodnie z rozkładem czasu pracy – nie jest dla niego dniem roboczy, pracodawca zapewnia pracę w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3.
2. W przyjętym okresie rozliczeniowym jeden dobowy wymiar czasu pracy może zostać skrócony ,o ile dla wykonania ustalonego wymiaru czasu pracy na ten okres pozostało pracownikowi mniej niż 8 godzin.
3. W dniu, w którym pracownik jest skierowany na obowiązkowe szkolenia lub egzaminy, dobowy wymiar czasu pracy nie może być mniejszy niż 8 godzin

§ ..
1. Pracownicy wykonują pracę według ustalonych rozkładów czasu pracy.
2. Rozkład czasu pracy powinien określać w szczególności:
1) godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
2) liczbę zmian rozłożonych równomiernie w przyjętym okresie rozliczeniowym,
3) czas pracy dla każdej zmiany w poszczególnych dobach
4) dni wolne odprawy, o których mowa w §35 ust.2,
5) dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy,
6) wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
7) czas badań lekarskich zleconych przez pracodawcę,
8) czas obowiązkowych szkoleń i egzaminów.
3.Pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy, rozkład czasu pracy podawany jest do wiadomości w sposób określony przez pracodawcę, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

§..
1. Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnego czasu pracy powinien przewidywać dni wolne od pracy w liczbie co najmniej równej liczbie niedziel, świąt i dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy przypadających w okresie rozliczeniowym.
2. Za dzień wolny, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień od godziny 6.00 do godziny 6.00 dnia następnego, chyba, że pracodawca określ inne godziny rozpoczęcia i zakończenia dnia wolnego.
3. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, powinien korzystać co najmniej raz w tygodniu z 24 godzinnego czasu wolnego od pracy, który raz na trzy tygodnie przypada w niedzielę między godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 dnia następnego, chyba, że pracodawca określił inne godziny rozpoczęcia i zakończenia czasu wolnego od pracy przypadającego w niedzielę.

§..
Pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnego czasu pracy, po okresie pracy należy zapewnić okres wypoczynku, w którym pracownik jest wolny od pracy. Okres tego wypoczynku powinien wynosić tyle godzin ile trwała poprzedzająca praca, nie mniej jednak niż 12 godzin.

§..
W systemie równoważnego czasu pracy okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

§..
1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym ustalony zgodnie z Kodeksem pracy, oblicza się:
a) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie,
b) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
3. Dzień 25 listopada – Święto Kolejarza występujące w okresie rozliczeniowym, obniża wymiar czasu pracy, ustalony zgodnie z ust.1 i 2, o 8 godzin.
4. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z ust.1,2 i 3, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

§..
1. Godziny przepracowane ponad przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym lub normę dobową, stanowią pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadkach określonych w Kodeksie pracy.
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych uznaje się także pracę wykonywaną ponad obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, o którym mowa § 41.
3. Za początek każdej doby przyjmuje się godzinę rozpoczęcia pracy zgodne z rozkładem czasu pracy.
4. Zmianę rozpoczynającą się w jednym dniu kalendarzowym, a kończącą się w następnym dniu kalendarzowym, zalicza się do dnia początku tej zmiany.

§..
1. Porę nocną określa pracodawca z zastrzeżeniem ust.2.
2. Pracownikom drużyn trakcyjnych i konduktorskich oraz rewidentom pociągów pracę w porze nocnej liczy się zgodnie z przepracowanymi godzinami, nie więcej niż 8 godzin, między godziną 21.00 a godziną 7.00 dnia następnego.
3. Pracę w porze nocnej w systemie równoważnego czasu pracy, dopuszcza się najwyżej przez dwie kolejne noce.
4. Postanowienie ust. 3 ma zastosowanie, gdy pracownik przepracował w porze nocnej co najmniej dwie godziny podczas zmiany.

§ ..
Za pracę w niedzielę, święto oraz dzień wolny od pracy oraz dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia czasu pracy, uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 dnia następnego, chyba, że pracodawca określił inne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

§ ..
Pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnego czasu pracy, podczas zmiany przysługują przerwy w pracy w łącznym wymiarze 30 minut, z tym, że jedna z nich nie może być krótsza niż 15 minut. Przerwy te wlicza się do czasu pracy. Zasady wprowadzenia przerw określa pracodawca.
Przedstawiciel ZPK oświadczył, że zastanowi się nad zaproponowanymi zapisami.
Projekt treści rozdziału dotyczącego czasu pracy ZPK przedstawi na następnym spotkaniu w ramach negocjacji Układu.

W załącznikach do PUZP zaproponowaliśmy następujące zmiany zapisów:
Załącznik 3

W tytule załącznika po słowie „nadliczbowych” dodać – „w niedzielę i święta” i dalej w tym załączniku punkt pierwszy zmiana treści na :
1. Pracownikowi za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1) 100% wynagrodzenia wynikającego ze stawki godzinowej osobistego zaszeregowania pracownika za każdą nadliczbową godzinę pracy w danej dobie z z zastrzeżeniem punkt 2
2) 200% wynagrodzenia wynikającego ze stawki godzinowej osobistego zaszeregowania pracownika za każdą nadliczbową godzinę pracy, przypadającą w niedzielę i święta.

Dodanie nowej treści punktu 3 w brzmieniu:
Pracownikowi za każdą godzinę pracy wykonywanej w normalnym czasie pracy w niedzielę i święta, przysługuje – oprócz normalnego wynagrodzenia – dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia wynikającej z osobistego zaszeregowania .
i związku z tym zmiana aktualnego numeru punktu 3 na 4.
Przedstawiciel ZPK oświadczył, że zastanowi się nad zaproponowanymi zapisami.

ZZDR PKP przygotował także zmianę treści punktu 1 - Załącznika 5 dotyczącego deputatu węglowego :
Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy w wysokości 210 złotych miesięcznie. Waloryzację wysokości tego deputatu dokonuje i wypłaca pracodawca na podstawie cen węgla ustalonych przez GUS w danym roku kalendarzowym.
Prowadzący negocjacje mimo naszego zgłoszenia nie udzielił głosu przedstawicielowi ZZDR PKP.
Podobna w treści propozycja została zgłoszona przez reprezentanta innego związku i nie została zaakceptowana przez przedstawiciela ZPK. Można zatem wnioskować, że ZPK nie jest skłonny do pertraktowania zapisów w tym załączniku.

Zaznaczamy, że przytoczone tu propozycje zapisów proponowanych w nowym PUZP dotyczą tylko propozycji składanych przed przedstawicieli ZZDR PKP w trakcie negocjacji w dniach 25-26.08.2011.
Poza tym padło także wiele innych wniosków zmian zapisów w projekcie przedstawionym przez ZPK, ze strony naszych koleżanek i kolegów z innych organizacji związkowych.

Pod koniec drugiego dnia rokowań jeden ze związków oficjalnie oświadczył, że zaproponowane przez ZPK zapisy dotyczące rozwiązań w zakresie ulg przejazdowych są nie do przyjęcia.
Prezes ZPK stwierdził w odniesieniu do tego stanowiska, że na następnym spotkaniu ZPK zgłosi autopoprawkę do Art.11 i jego treść będzie ograniczona zdaniem mówiącym, iż zakres ulg przejazdowych będzie regulowany odrębnymi przepisami. Ze strony związkowej pojawiła się wówczas nowa propozycja zapisów i uregulowań w Artykule 11 Układu. Zaproponowano aby uprawnienie do wykupu książeczki kuponowej przysługiwało emerytom i rencistom 80% oraz aby pracownik miał możliwość wyboru rodzaju uprawnienia jaki mógłby nabyć dla swojej rodziny – czy byłaby to książeczka kuponowa, czy ulga w wymiarze 80%.

Przedstawiciel ZPK oświadczył, że na następnym zaplanowanym spotkaniu przedstawi opinię na temat takiego rozwiązania.

Kolejna tura rokowań odbędzie się w dniach 30-31.08.2011.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego