Aktualności

Wspólny projekt europejskich związków zawodowych.

Jak informowaliśmy w lutym br. (publikacja na stronie 07.02) Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu bierze udział i jest współbeneficjentem w projekcie realizowanym przez europejskie związki zawodowe działające w branży kolejowej.
Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest Kol. Adam Miśtal.
Konferencja inauguracyjna odbyła się w Belgradzie a poniżej możecie zapoznać się z całym opisem Projektu.

RAISING awareness about TRANSPORTing the importance of information about employees inclusion

Lider projektu: Sindikat željezničara Hrvatske SŽH

Współbeneficjenci:
Niezależna Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników FAST CONFSAL, Włochy
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Polska

Partnerzy:
Związek Zawodowy Kolei w Estonii ERA, Estonia
Związek Zawodowy Pracowników Kolei SŽS, Serbia;
Związek Zawodowy Transportu i Komunikacji STV, Macedonia
Bułgarski Związek Kolei SZB, Bułgaria

Zespól Projektu SŽH:
Zoran Marąić, Kierownik Projektu
Katarina Mindum, Asystentka Projektu
Mladen Joja, Księgowy Projektu

Koordynacja działań krajowych:
Pietro Serbassi, Koordynator Projektu, FAST Włochy
Adam Miśtal, Koordynator Projektu, ZZDR PKP Polska

Projekt jest motywowany brakiem odpowiednich mechanizmów na wielu poziomach dotyczących informacji na temat wdrażania prawa UE oraz jej polityki dotyczącej zaangażowania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportowego i kolejowego. Związki ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie mierzą się z bardziej lub mniej podobną sytuacją, dlatego wszystkie kraje biorące udział w projekcie postanowiły połączyć swoje działania, potrzeby oraz oczekiwania w celu poprawienia obecnej sytuacji, wdrożenia dyrektyw dotyczących zwolnień grupowych oraz tzw. restrukturyzacji przedsiębiorstw działających w krajach Starej i Nowej Unii oraz w krajach kandydujących. Celem projektu jest także podniesienie świadomości wśród przedstawicieli pracowników na temat wagi informowania, konsultowania i zaangażowania pracowników.

W ciągu 18 miesięcy związki zawodowe z 7 krajów (Chorwacja, Włochy, Polska, Estonia, Bułgaria, Serbia i Macedonia) zamierzają aktywnie uczestniczyć we wspólnych międzynarodowych i krajowych działaniach oraz promowania przedsięwzięć finansowanych przez UE oraz celów tego projektu i jego rezultatów.

W wyniku działań związanych z projektem oczekuje się przedstawienia pracownikom z sektora transportowego i kolejowego zagadnień związanych z wdrażaniem dyrektyw unijnych dotyczących zwolnień grupowych oraz skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także podnoszenie świadomości wśród pracowników o ważności informowania, konsultowania i partycypacji. Wierzymy, że działania związane z projektem wzmocnią międzynarodową współpracę między związkami zawodowymi z sektora kolejowego w całej Europie oraz wesprą stworzenie sieci, która zaowocuje długoterminową współpracą zmierzającą do osiągnięcia wspólnych celów, która w przyszłości przyniesie efekty.

Szczegółowe cele projektu:

1. Stworzenie i promocja odpowiednich mechanizmów na poziomie krajowym dotyczących informowania oraz prawa UE i jej polityki dotyczącej zaangażowania pracowników.
2. Szczegółowe wprowadzenie na temat dyrektyw dotyczących zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w nowych i starych państwach członkowskich UE a także krajach kandydujących, podnoszenie świadomości wśród pracowników na temat ważności informacji, konsultacji i uczestnictwa.
3. Utworzenie narzędzi w celu wywierania wpływu na proces podejmowania decyzji oraz aktywnego uczestnictwa w przedsiębiorstwach działających w sektorze kolejowym oraz porównywanie ich działań w krajach członkowskich i kandydujących.
4. Dzielenie się pomysłami, wiedzą, dobrymi praktykami oraz różnymi metodami konsultacji oraz aktywnej partycypacji w przedsiębiorstwach oraz tworzenie najlepszych modeli uczestnictwa pracowników w ważnych dziedzinach dotyczących zatrudnienia.
5. Wzmacnianie współpracy międzynarodowej pomiędzy związkami zawodowymi sektora kolejowego w całej Europie oraz ustanowienie odpowiedniej sieci, która zaowocuje długoterminową współpracą pozwalającą na osiągnięcie wspólnych celów i efektów w przyszłości.

Działanie będzie promowane w każdym z krajów partnerskich. Doświadczenie i wiedza zdobyte na międzynarodowym poziomie zostaną przekazane do każdego z krajów uczestniczących.

Plan działań:
W ciągu 18 miesięcy, są planowane następujące działania:
1. Spotkanie początkowe (Serbia),
Przedstawienie uczestników i szczegółów projektu działania oraz ustalenie dat następnych działań.
Analiza na poziomie krajowym dotycząca wiedzy na temat wdrażania dyrektyw unijnych dotyczących zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także ogólne przedstawienie zaangażowania pracowników w sektorze kolejowym i transportowym.

2. Szkolenia (Macedonia),
Zapoznanie się z prawem UE i jej dyrektywami
Stworzenie narzędzi do wywierania wpływu na proces podejmowania decyzji oraz aktywnego uczestnictwa pracowników sektora kolejowego.

3. Grupy robocze w każdym kraju uczestniczącym dla przedstawicieli związków zawodowych,
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas działań międzynarodowych.

4. Wizyta studyjna (Włochy)
Wizyta we włoskim kolejowym związku zawodowym jako przykład rozwiniętego związku w jednym z krajów członkowskich starej UE oraz promowanie odpowiednich mechanizmów na poziomie krajowym dotyczących informowania o prawie UE oraz jej polityce dotyczącej zaangażowania pracowników.

5. Komitet sterujący (Estonia)
Dzielenie się wynikami analiz krajowych, dyskusja na temat przedstawionych rezultatów oraz konsultacje dotyczące przyszłych kroków, które powinny być wzięte pod uwagę.
Dzielenie się ideami, wiedzą, dobrymi praktykami oraz różnymi mechanizmami konsultacji i aktywnego uczestnictwa pracowników w tworzeniu najlepszych modeli zaangażowania w ważne dziedziny pracy.
Przedstawienie wyników i efektów działań podczas krajowych warsztatów.
Dyskusja na temat przygotowywanej publikacji.

6. Konferencja kończąca (Chorwacja),
Przygotowanie publikacji podsumowującej rezultaty projektu. Podpisanie deklaracji o partnerstwie i utworzeniu sieci przyszłej współpracy między organizacjami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie.

Przygotował; Miśtal Adam
Wiceprzewodniczący ds. szkoleń
 

« powrót drukuj powiadom znajomego