Sektor Infrastruktury » >>> MAJ 2017<<<

Szczegóły ze spotkań z Pracodawcą

W dniu 17.05.2017 odbyły się dwa spotkania przedstawicieli ZZDR PKP z Pracodawcą.

Pierwsze dotyczyło kwestii spornej jaką jest wypłata (a raczej brak wypłaty!) rekompensaty z tytułu nieudzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto.
Pracodawca przekazał nam żądane informacje dotyczące lat 2014-2016 w dokumencie opatrzonym klauzulą "tajemnica przedsiębiorcy".
Każdy z zainteresowanych może telefonicznie (lub osobiście) w biurze SI ZZDR PKP uzyskać informację o liczbie nieudzielonych dni wolnych w tych latach oraz liczbie osób jakiej problem dotyczy.
Podtrzymane również zostało stanowisko pracodawcy, zgodnie z którym zagadnienie z którym mamy problem nie może stanowić przedmiotu sporu zbiorowego.
ZZDR PKP przedstawił stanowisko odmienne - podtrzymujemy wolę rokowań w ramach sporu zbiorowego i żądamy naliczania oraz wypłacania rekompensaty w zamian za nieudzielony dzień wolny.
W efekcie rozmów uzgodniono, że ZZDR PKP zaproponuje wprowadzenie zapisów do ZUZP które regulować będą tę kwestię.
Propozycję zapisów ZUZP w formie projektu protokołu dodatkowego ZZDR PKP opracował i doręczył wszystkim obecnym na drugim spotkaniu Sygnatariuszom Układu.
Projekt znajdziecie także w załącznikach do tej informacji.

Drugie spotkanie, dotyczyło w głównej mierze podwyżki wynagrodzeń.
Prezes Zarządu Spółki PKP PLK S.A. rozpoczął je jednak od informacji na temat planowanych zmian w strukturze spółki, które polegać będą na przesuwaniu granic ISE oraz IZ, bez likwidacji jakiejkolwiek komórki organizacyjnej.
Pierwsze tego typu "ruchy" zapowiedziano na przełom maja i czerwca br. Szczegółów niestety nie przedstawiono.
Następnie poruszono kwestię ewentualnej wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2017 w tym samym miesiącu (grudniu 2017) w większości elementów, a w styczniu jedynie ruchome dodatki.
Szczegóły, a także argumenty stanowiące "za" i "przeciw" takiemu rozwiązaniu zostaną nam przedstawione w terminie późniejszym, a więc będziemy jeszcze je z Wami konsultować.
Padła też krótka propozycja dotycząca planowanych zmian do ZUZP, która polegać ma m.in. na dodaniu w tabeli stanowisk i zaszeregowania stanowiska "maszynista" - to w związku z koniecznością uzyskiwania licencji, a także propozycja zmiany zasad naliczania dodatku funkcyjnego z procentowego, na stałe kwoty miesięczne.
Szczegóły otrzymamy również niebawem.

W kwestii podwyżki wynagrodzeń ustalono następujące zasady:

Podwyżka w wynagrodzeniu zasadniczym od dnia 01 czerwca 2017 r. średnio 150 złotych.
Minimalna kwota podwyżki 50 złotych, a w przypadku przyznania kwoty podwyżki powyżej 250 złotych - informacja o tym wraz z uzasadnieniem musi być przekazana do Biura Spraw Pracowniczych Centrali Spółki.
Z podwyżek wyłączone będą, podobnie jak w latach poprzednich, osoby pozostające w skutkach kar porządkowych na dzień podpisania Protokołu w Centrali, będące w okresie wypowiedzenia, oraz w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 kp.
Szczegółowe zasady podwyżek kierownicy jednostek organizacyjnych uzgodnić mają z zakładowymi organizacjami w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zasadach wzrostu wynagrodzeń.
Poza jednym związkiem zawodowym, który nie posiadał dziś zgody organów statutowych na złożenie podpisu, pozostałe organizacje związkowe obecne na spotkaniu podpisały protokół z w/w zasadami.
Ostatecznie wszystkie organizacje powinny swoje podpisy złożyć do końca przyszłego tygodnia.

Informację przygotował
Damian Krawczyk
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego