Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) nie są kolejną reformą emerytalną, ale sposobem na długoterminowe oszczędzanie na jesień życia. Program powstał przede wszystkim po to, aby zachęcić pracowników do oszczędzania na emeryturę. System jest bardzo korzystny. Wpłat na konto PPK dokonuje nie tylko uczestnik, ale gromadzone będą na nim również dodatkowe pieniądze, wspomagające oszczędzanie, od pracodawcy i państwa. Oszczędności będą dodatkowo pomnażane przez instytucje finansowe, które zainwestują je w akcje i obligacje. W ramach PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat. Po ukończeniu 55 roku życia pracownik, jeżeli chce przystąpić do programu, samodzielnie składa wniosek do pracodawcy o zawarcie w jego imieniu umowy.

ŚRODKI PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU

Środki gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych stanowią prywatną własność uczestników systemu i podlegają dziedziczeniu. Zgromadzone w PPK środki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyłączeniem egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

SYSTEM JEST ELASTYCZNY

Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, po osiągnięciu 60 roku życia będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków. Wybierze wówczas jedno z rozwiązań, które będzie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb:
• może dalej odkładać środki w PPK,
• może skorzystać z domyślnej formy wypłaty: jednorazowo wypłacić 25 proc. środków, a pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat,
• może również wskazać dowolną kwotę do wypłaty jednorazowej, a pozostałe środki wypłacać w dowolnej liczbie rat. Jednorazowo może wypłacić nawet 100 proc. środków. Należy jednak pamiętać o tym, że jednorazowa wypłata powyżej 25 proc. środków i skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku.
Pracownik będzie mógł też dokonać wypłaty transferowej, czyli przenieść zgromadzone środki na:
• polisę w zakładzie ubezpieczeń – z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
• rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o PPK,
• albo może wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego – wypłaty z jednego, wspólnego rachunku małżeńskiego.

Uczestnik PPK może w dowolnym momencie wnioskować o zwrot środków zgromadzonych na rachunku. W sytuacji zwrotu środków (a więc ich wycofania z rachunku przed ukończeniem 60 roku życia), jego oszczędności będą jednak pomniejszone o:
• podatek od zysków kapitałowych,
• 30 proc. środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę, wówczas pobrane 30 proc. zapisywane będzie pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
• środki pochodzące z dopłat od państwa.

Wypłaty środków bez potrąceń uczestnik PPK może dokonać w następujących sytuacjach:
• poważne zachorowanie samego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka,
• sfinansowanie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego bądź zakupem mieszkania czy gruntu.

Każdy pracownik ma możliwość podjęcia decyzji o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Jednak ewentualne zgłoszenie Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK powinno być poprzedzone staranną analizą, uwzględniającą przede wszystkim szczegółowe warunki, które zostaną określone w umowie o zarządzanie PPK, zawieranej przez Spółkę z wybraną instytucją finansową.
W systemie PPK założono możliwość ponownego powrotu do programu – co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat. Jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

WAŻNE!
ŚRODKI GROMADZONE W PPK STANOWIĄ PRYWATNĄ WŁASNOŚĆ UCZESTNIKÓW SYSTEMU I PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU. ZGROMADZONE W PPK ŚRODKI NIE PODLEGAJĄ EGZEKUCJI SĄDOWEJ ANI ADMINISTRACYJNEJ, Z WYŁĄCZENIEM EGZEKUCJI MAJĄCEJ NA CELU ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH. INSTYTUCJA FINANSOWA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wybór instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w Spółkach Grupy Zakupowej PKP” została wybrana oferta Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

WIĘCEJ INFORMACJI O PPK Wszelkie informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych można uzyskać na stronie: www.mojeppk.pl oraz na infolinii 800 775 775.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego