Aktualności

Podwyżki wynagrodzeń w PKP PLK S.A.

W dniu 02.06.2022 r., po ponad 3 godzinnym, burzliwym spotkaniu, Związki Zawodowe działające w PKP PLK S.A. porozumiały się z przedstawicielami Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w temacie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP.

Ustalono:

1. Wdrożenie podwyżki wynagrodzeń od dnia 01 lipca 2022 r., dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP, w kwocie średnio 520,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, co statystycznie średnio na jednego pracownika w Spółce wraz z pochodnymi wynosi 817,00 zł.
2. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 520,00 zł na każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP wraz z pochodnymi od wzrostu tego wynagrodzenia, wg stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) w dniu 01 lipca 2022 r.
3. W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego zabezpiecza się fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15% wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.
4. Ewentualny wyższy poziom funduszu premiowego, wynikający z Regulaminów premiowania jednostek organizacyjnych, jednostki zabezpieczają we własnym zakresie, w ramach przydzielonych środków na podwyżkę wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia zasadniczego).
5. Kwota minimalnej podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki, wynosi 250,00 zł dla każdego pracownika, z zastrzeżeniem ust. 8.
6. W przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 800,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przesłać informację wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych.
7. Prze wdrażaniu podwyżki wynagrodzeń kierownik jednostki organizacyjnej powinien:
a) kierować się obciążeniem pracą na poszczególnych stanowiskach pracy / posterunkach,
b) dokonać oceny pracy pracowników szczególnie zaniżonych, a po pozytywnej ocenie uwzględnić to w proponowanej podwyżce wynagrodzeń.
8. Z podwyżek wyłącza się pracowników:
a) którzy w okresie od dnia podpisania niniejszego Protokołu do dnia 01 lipca 2022 r. pozostają w skutkach kar porządkowych, przy czym kierownik jednostki organizacyjnej może w indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, podjąć decyzję o przyznaniu podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym w kwocie, o której mowa w ust. 5,
b) zatrudnionych po dniu 31 marca 2022 r.,
c) w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 K.P., do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń tj. do dnia 01 lipca 2022 r.,
d) znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń tj. do dnia 01 lipca 2022 r.
9. Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Spółki, bezwzględnie zawierające jednolite zasady zawarte w niniejszym Protokole, zostaną podpisane na szczeblu jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w uzgodnieniu pomiędzy kierownictwem a działającymi zakładowymi organizacjami związkowymi, w terminie do 14 dni od daty przekazania limitów środków na podwyżkę wynagrodzeń, które zostaną przekazane w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszego Protokołu.
10. Limity środków na podwyżkę wynagrodzeń zostaną przekazane na podstawie wcześniej ustalonej z jednostkami organizacyjnymi prognozy zatrudnienia na dzień 01 lipca 2022 r. Przekazane limity środków na wynagrodzenia zostaną skorygowane na podstawie rzeczywistego rozliczenia stanu zatrudnienia na dzień 01 lipca 2022 r.

Pracodawca zaznaczył, że wdrożenie podwyżki w takiej wysokości wiąże się z koniecznością podjęcia działań zmierzających do znalezienia pokrycia finansowego, a co za tym idzie ograniczone będzie uzupełnianie stanu zatrudnienia (głównie w administracji), a także minimalizowanie wszędzie gdzie tylko jest taka możliwość wypracowywanych godzin nadliczbowych.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego