Sektor Infrastruktury

Wiadomości z prac SI ZZDR PKP

W ostatnim czasie Sektor Infrastruktury występował do pracodawcy oraz instytucji zewnętrznych w następujących sprawach:
1/ Podjęto interwencję w sprawie niewłaściwych stosunków panujących pomiędzy przedstawicielem pracodawcy a pracownikami na terenie jednej z ISE w IZ Gliwice.
2/ Podpisano Protokół dodatkowy numer 3 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. regulujący sprawę tzw. „normy i wymiaru czasu pracy”. W wyniku podpisania tegoż protokołu począwszy od miesiąca Maja 2008 roku każda godzina wypracowana ponad miesięczny wymiar czasu pracy traktowana jest jako godzina nadliczbowa.
3/ W związku ze zgłaszanymi przez dwie komisje ZZDR PKP wątpliwościami co do zgodności z obowiązującym prawem to jest z postanowieniami Rozdziału II Art. 129, § 1, Art.. 131 § 1, oraz Rozdziału V Art. 151 § 3 i 4 Kodeksu Pracy, zapisów Protokołu Dodatkowego numer 3 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. a dotyczących zwiększenia limitu możliwych do wypracowania w roku kalendarzowym ilości godzin nadliczbowych do 200, SI ZZDR PKP wystąpił do MPiPS, oraz Głównego Inspektoratu PIP o zajęcie stanowiska w sprawie. Po uzyskaniu odpowiedzi skierowano pismo do biura Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem, aby ten wystąpił do Sądu najwyższego z zapytaniem prawnym o prawidłowość dokonanej interpretacji. Sprawa jest w toku.
4/ Skierowano wystąpienie do Centrali PKP PLK S.A. w sprawie ograniczeń obsad na posterunkach techniczno-ruchowych miedzy innymi w IZ Opole i Białystok.
5/ Wystąpiono po raz kolejny z inicjatywą podjęcia rozmów w sprawie zmian i poprawek do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. Na skutek wystąpienia pracodawca powoła zespół administracyjno – związkowy w celu podjęcia prac nad docelowym opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia możliwych do przyjęcia poprawek zgłoszonych przez poszczególne Związki Zawodowe.
6/ Opiniowano projekt Procedury badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich kosztów w PKP PLK S.A.
7/ Wystąpiono do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. z wnioskiem o zorganizowanie w trybie pilnym cyklu dodatkowych szkoleń z zakresu obsługi wdrażanego systemu komputerowego SEPE oraz spowodowanie odpowiedniego doposażenia stanowisk komputerowych zgodnie z rozporządzeniem MIPS.
8/ Na wniosek MKR ZZD PKP Siedlce wystąpiono do Centrali Spółki PKP PLK S.A. z pismem o wyjaśnienie stwierdzonych niezgodności w sposobie wyliczania stawek godzinowych dodatku za prace w niedziele i święta dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy gdzie obowiązuje system kwartalny rozliczania czasu pracy. Sprawa w trakcie wyjaśniania.
9/ Wystąpiono z wnioskiem o kontrolę i interwencję w sprawie niewłaściwej zdaniem Związku, procedury powoływania pracowników na stanowiska kierownicze w kilku Zakładach pracy naszej spółki w tym miedzy innymi IZ Wrocław, IZ Wałbrzych. Z posiadanych przez nas informacji wynika jasno, że niektórzy pracownicy z powodu „niewłaściwej przynależności związkowej”, pomimo posiadania stosownych kwalifikacji, właśnie z tytułu tej „niewłaściwej przynależności” są dyskryminowani. Zdarzało się, wielokrotnie że wprost byli informowani – „przepisz się to porozmawiamy o awansie”. Jest to działanie niezgodne z prawem, dlatego SI ZZDR PKP oczekuje na wyniki kontroli i rozważa możliwość skierowania sprawy na drogę prawną.
10/ Wystąpiono do Prezesa PKP PLK S.A. z interwencją w sprawie niewłaściwych zasad naliczania odpisów na konta ZFŚS dla poszczególnych zakładów pracy na przypisanych tym zakładom do obsługi socjalnej emerytów i rencistów.
11/ Interweniowano w sprawie katastrofalnej sytuacji zatrudnieniowej we wszystkich niemal zakładach pracy naszej spółki.
12/ SI ZZDR PKP wystąpił do Zarządu spółki „ARRIVA PCC” z prośbą o rozpatrzenie możliwości zmiany sposobu rozliczania kosztów biletów za dojazdy pracowników naszej spółki na posterunki techniczno – ruchowe na liniach 201, 207, 208, 215.
13/ Skierowano wystąpienie do Biura spraw Pracowniczych Centrali PKP PLK S.A. o uregulowanie zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę w dzień 25 listopada, określony w ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. jako „Święto Kolejarza”.

Ponadto SI ZZDR PKP na bieżąco uczestniczy w spotkaniach z pracodawcą oraz podejmuje interwencje doraźne wynikające z bieżącej pracy biura.
Dla wszystkich chcących nawiązać bezpośredni kontakt z biurem SI ZZDR PKP w celu uzyskania dodatkowych informacji lub też uzyskania odpowiedzi na nurtujące Członków związku pytania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 922 – 4732818 lub poprzez e-mail sizzdrpkpwarszawa@o2.pl
materiał przygotował
Jerzy Oleszak
Przewodniczący SI ZZDR PKP
 

« powrót drukuj powiadom znajomego