Sektor Infrastruktury

Informacja o działaniach i pracach podjętych w ostatnim czasie przez SI ZZDR PKP

Sektor Infrastruktury ZZDR PKP w ostatnim czasie występował do pracodawcy, instytucji zewnętrznych oraz zajmował się następującymi sprawami:

1.Interweniował ze skutkiem pozytywnym w PKP PLK S.A w sprawie nieudzielania pracownikom IZ Wrocław zaległych urlopów gdzie pomimo zalecenia PIP pracodawca odmawiał udzielenia urlopów .

2.Zwrócił się do PKP PLK S.A. o naliczaniu wynagrodzenia za pracę w dniu 25 listopada jak za pracę w dzień świąteczny. Pracodawca w odpowiedzi na wystąpienie SI ZZDR PKP udzielił odpowiedzi odmownej natomiast w trakcie rozmów ze Związkiem wstępnie ustalono, że ostateczna decyzja będzie dyskutowana i podjęta po wydaniu stosownego wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach na apelację złożoną przez pracodawcę od wyroku I instancji. Sprawę ponownie przedstawiono i omówiona z po. Prezesa PKP PLK S.A. Panem Z.Szafrańskim.

3. Zwrócono się do PKP PLK S.A. o dokonanie weryfikacji niektórych zapisów Instrukcji IBH 1 w kontekście przydzielania dyżurnym ruchu obuwia roboczego. Podjęto rozmowy w tym temacie z IBH który zobowiązał się do omówienia zgłaszanych przez SI problemów z dyrektorami IZ.

4. Wystąpiono do PKP PLK S.A. w sprawie zasadności wydania polecenia o przeprowadzeniu chronometrażu na posterunkach ruchu z wieloosobową obsadą oraz udziału w nim przedstawicieli Związków Zawodowych. Centrala Spółki po naszym wystąpieniu, poinformowała ponownie kierownictwa poszczególnych IZ o konieczności dopuszczenia do udziału w chronometrażu przedstawicieli Związków. W związku z powyższym inne działanie dyrektorów IZ było działaniem samowolnym.

5. Podjęto interwencję w Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w sprawie korekty rozkładu jazdy pociągów. Niestety po zmianach w strukturze właścicielskiej i zarządzania CZRK stracił wpływ na konstrukcję rozkładu jazdy.

6. Zwrócono się z interwencją do PKP PLK S.A. w sprawie Zarządzenia antyawaryjnego wydanego w IZ Wrocław . Zagadnienie został omówione i częściowo rozwiązane na spotkaniu z pracodawcą przy udziale przedstawicieli MKR Wrocław.

7. Zwrócono się do PKP PLK S.A. o wprowadzenie w systemie SWDR możliwość podglądu a docelowo drukowania ostrzeżeń doraźnych . System zastąpi obecnie działający system „Rozkaz” i ma być oddany do eksploatacji w III kwartale 2009r. Obecnie trwają testy programu.

8. Zwrócono się do PKP PLK S.A. o podjęcie interwencji mającej na celu poprawę warunków pracy oraz uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia pracowników na jednej z nastawni w IZ Gliwice.

9. Zwrócono się do PKP PLK S.A. z wnioskiem o wprowadzenie zmian do „Wewnętrznego Regulaminu Organizowania Przetargów”. Sprawa związana jest z wątpliwą jakością posiłków regeneracyjno – wzmacniających wydawanych w niektórych zakładach .

10. SI ZZDR PKP wystąpił o wypłatę w miesiącu grudniu jednorazowej premii w wysokości co najmniej 500zł oraz o natychmiastowe rozpoczęcie rozmów na temat systemowego wzrostu wynagrodzeń w roku 2009.

11. Skierowano wystąpienie do PKP PLK S.A. o wyjaśnienie decyzji Dyrektora IZ Rzeszów o ograniczeniu dostępu do linii kolejowej . Centrala Spółki PLK potwierdziła jednak że dyrektor IZ ma w ograniczonym zakresie prawo do podejmowania decyzji o czasowym zamykaniu posterunków.

12. Zwrócono się do PKP PLK S.A. o skontrolowanie w podległych jednostkach wykonania polecenia dotyczącego uporządkowania sprawy bezpośredniej podległości służbowej pracowników będących spokrewnionymi w linii prostej.

13. Zwrócono się do PKP PLK S.A. o przekazanie informacji na temat kosztów wprowadzenia regulacji płacowych dla pracowników wynagradzanych według zasad określonych Uchwałą Zarządu. Pracodawca poinformował, że przedstawi taką informację po szczegółowym rozliczeniu roku 2008.

14. Wystąpiono do PKP PLK S.A. o powstrzymanie działań podejmowanych w wielu zakładach Spółki PKP PLK S.A. min. kierownictwa IZ Siedlce dotyczących zamknięcia i wyłączenia z prowadzenia ruchu pociągów kilku stacji, powodujących pogarszanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych linii kolejowych, ich przepustowości i bezpieczeństwa prowadzenia ruchu.

15. SI ZZDR PKP wystąpił do Prezesa Spółki PKP PLK S.A. ze stanowiskiem wobec bezkrytycznego przejmowania przez jednostki organizacyjne (zakłady) wielu czynności dodatkowych wykonywanych dotychczas przez pracowników innych spółek, w tym między innymi obsługi urządzeń informacji wizualnej, zapowiedzi megafonowych, zabezpieczenia składów przed zbiegnięciem itp.

16. Wystąpiono do PKP PLK S.A. o wyjaśnienie czy Biuro Rachunkowości i Finansów Spółki wydało do podległych struktur organizacyjnych polecenie zaprzestania odprowadzania składek związkowych na wskazane przez Zakładowe Organizacje Związkowe konta.


Sektor Infrastruktury na podstawie wystąpień poszczególnych KR i MKR oraz członków Zarządu SI wypracowywał stanowiska i opinie w istotnych dla naszego środowiska sprawach, a także podejmowane były interwencje w indywidualnych sprawach członków ZZDR PKP z terenu całego kraju które niejednokrotnie kierowane były bezpośrednio do biura SI w Warszawie. Między innymi jedna z interwencji skutkowała odwołaniem i zmianą kierownictwa ekspozytury CZRK we Wrocławiu.
Wystąpienia w sprawach dotyczących materii układowej, zostały przełożone na propozycje poprawek do obowiązującego ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A., które to będą negocjowane w trybie przewidzianym Porozumieniem o zobowiązaniach stron ZUZP.
Znaczącym efektem pracy SI było bezpośrednie uczestnictwo przedstawiciela Prezydium SI w rozmowach ze stroną Rządową przy ustaleniu wykazu stanowisk pracy uprawniających do emerytur pomostowych.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego