Sektor Infrastruktury

06.V.2009 Informacja z prac Sektora Infrastruktury.

Informacja z prac SI ZZDR PKP
1/
Podpisano Protokół dodatkowy numer 4 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.Przypominamy, że Protokół ten doprecyzowuje sposób naliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas choroby w przypadku pracowników, którzy osiągnęli wiek powyżej 50 roku życia. Zainteresowanych dodatkowymi informacjami w tej sprawie koleżanki i kolegów prosimy o kontakt z biurem SI ZZDR PKP w Warszawie. Obecnie dokument ten został skierowany przez pracodawcę do rejestracji.

2/ Skierowano do Prezesa PKP PLK S.A wnioski o podjecie interwencji w IZ Łódź w sprawie warunków pracy dyżurnych ruchu w stacji Koluszki oraz prób szykanowania i zastraszania ich za to, że skierowali do dyrektora IZ pismo podpisane przez kilkunastu dyżurnych z nastawni dysponującej w Koluszkach w tej właśnie sprawie. W wyniku naszej prośby dyżurnych tej nastawni odwiedził Pan Prezes Zbigniew Szafrański, aby zapoznać się z sytuacją osobiście.

3/ Skierowano pismo interwencyjne do centrali PKP PLK S.A. w sprawie niewłaściwej interpretacji i przekazywana niezgodnych ze stanem faktycznym informacji przewoźnikom przez Kierownictwo IZ Rzeszów.

4/ Wystąpiono do Kolejowej Medycyny Pracy z wnioskiem o spotkanie w celu omówienia propozycji SI ZZDR PKP dotyczącej dopuszczenia po osiągnięciu określonego wieku, drugiej kategorii słuchu dla pracowników zespołu pociągowego.
W wyniku wystąpienia odbyło się dnia 28.04.2009 roku w siedzibie Kolejowej Medycyny Pracy spotkanie w czasie którego przedstawiliśmy nasze propozycje zmian do rozporządzenia określającego wymogi zdrowotne, jakie powinni spełniać między innymi ww. pracownicy. W wyniku spotkania ustalono tryb dalszych prac nad proponowanymi przez związek zmianami, wprowadzenie których wymagać będzie przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub Centralny Instytut Ochrony Pracy stosownych badań i pomiarów natężenia hałasu na wybranej grupie 30 – 50 posterunków o różnym obciążeniu pracą. O zlecenie takich badań SI ZZDR PKP wystąpił w tym samym dniu do Prezesa PKP PLK S.A.

5/ Podjęto interwencję, w sprawie nadinterpretowania przez służbę BHP w niektórych IZ zasad przyznawania pracownikom refundacji do zakupu okularów korygujących wzrok.

6/ Wystąpiono do PKP PLK S.A. z wnioskiem o zwołanie spotkania z przedstawicielami PKP Przewozy Regionalne, w którym SI ZZDR PKP zadeklarował swoje uczestnictwo, dla omówienia zasad przejścia dyżurnych ruchu z PKP PR do PKP PLK S.A.

7/ Na wniosek SI ZZDR PKP oraz przy pomocy kolegów dyżurnych ruchu ze stacji Wrocław Brochów, przekazano do Biura Eksploatacji Centrali Spółki PKP PLK S.A. szereg uwag i propozycji zmian ułatwiających pracę dyżurnym ruchu obsługującym systemy komputerowe SWDR i opracowywanego i obecnie testowanego SERWO.

8/ Na propozycję, jaka padła ze strony Biura Informatyki Spółki PKP PLK S.A. SI wytypował dwóch przedstawicieli do prac w zespole opracowującym Elektroniczny Dziennik Ruchu.

9/ Opiniowano nowy Regulamin Organizacyjny Centrali Spółki PKP PLK S.A.

10/ Wystąpiono do Centrali Spółki o jednoznaczną interpretację zapisów „Instrukcji Ia-5 (dawnej A-5) o przygotowaniu zawodowym pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” dotyczących szkoleń oraz określenia przypadków, kiedy pracowników można kierować na egzamin weryfikacyjny.

11/ Wystąpiono do Centrali Spółki PKP PLK S.A. o zweryfikowanie zasadności wprowadzonych ograniczeń prędkości dla „autobusów szynowych” na linii 289.
Przygotował Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego