Sektor Infrastruktury

18.07.2010. Informacje z prac SI ZZDR PKP

1/ Z powodu braku rzeczowej odpowiedzi ponownie wystąpiono do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. o weryfikację umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi na świadczenie niektórych usług na rzecz Spółki – ze szczególnym wskazaniem na Firmę DOLKOM która zdaje się być faworyzowana zarówno w stawkach jakie są jej wypłacane jak i w egzekwowaniu jakości wykonanej pracy.

2/ Skierowano do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych PKP PLK S.A pismo z prośbą o przekazanie do wiadomości ZZDR PKP „Instrukcji w sprawie wewnętrznej sprawozdawczości statystycznej z zatrudnienia i wynagrodzeń w PKP S.A. i spółkach Grupy PKP” wraz ze wszystkimi załącznikami i zmianami wprowadzonymi w czasie jej obowiązywania. Jednocześnie zawnioskowano o pilne uregulowanie sprawy wzrostu wynagrodzeń dla pracowników którzy przebywali na urlopach rehabilitacyjnych. Ponieważ obecny tryb postępowania powoduje to, że pracownicy ci są poszkodowani finansowo z powodu braku przyznania środków na wzrost ich wynagrodzeń.

3/ Monitowano u Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w związku z brakiem odpowiedzi na pisma SI ZZDR PKP dotyczące nieprawidłowego działania urządzeń po pracach remontowych w st. Leszczyny (ZLK T. Góry) oraz braku wiążącej odpowiedzi w sprawie błędnego obliczania stawek dodatków za pracę w niedziele i święta, oraz za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku „kwartalnego” rozliczania czasu pracy

4/ Przekazano Dyrektorowi Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym informację o składzie zespołu powołanego z ramienia ZZDR PKP które będą brały udział w pracach nad opracowaniem założeń do Elektronicznego Dziennika Ruchu.

5/ Skierowano do Głównego Inspektoratu BHP w Centrali Spółki PKP PLK S.A. o przekazanie informacji na temat metodologii stosowanej przy ustalaniu ceny posiłków regeneracyjno – wzmacniających i profilaktycznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

6/ Wystąpiono do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. - z prośbą o udostępnienie nam danych dotyczących ilości odsuwanych od czynności, ze względów zdrowotnych, pracowników zespołu pociągowego. Powyższe dane będą niezbędne do kontynuacji prac nad wnioskiem do Ministra Infrastruktury o dokonanie zmian w Rozporządzeniu w sprawie wymogów kwalifikacyjnych i zdrowotnych jakie muszą spełniać pracownicy związani bezpośrednio z prowadzeniem ruchu pociągów.

7/ Na podstawie zapisów paragrafu 34, punkt 6, ust. 2, Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zwrócono się do Prezesa PKP PLK S.A. z wnioskiem spowodowanie przekazania zakładowym organizacjom związkowym działającym w ramach PKP PLK S.A. telefonów komórkowych działających w sieci korporacyjnej. Wniosek nasz dotyczy wyłącznie przypadków, w których dana jednostka organizacyjna naszej spółki rezygnuje na swoim terenie w części lub w całości z usług Telekomunikacji Kolejowej w zakresie łączności przewodowej (tzw. telefony stacjonarne).
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego