Sektor Infrastruktury

02.02.2011 r.

W dniu 27 .01 .2011 roku w siedzibie spółki PKP PLK S.A. odbyło się kolejne spotkanie pracodawcą.
W spotkaniu ze strony pracodawcy brali udział między innymi Prezes Zarządu spółki PKP PLK S.A Pan Zbigniew Szafrański, członek Zarządu Spółki Pan Zbigniew Zarychta,, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych centrali PKP PLK S.A. Pani Waleria Mermer - Kowalska, z-ca dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Centrali spółki PKP PLK S.A. Pan Leszek Trojnara.

W trakcie spotkania przedstawiciele pracodawcy omówili bieżącą sytuację zatrudnieniową i finansową spółki.
Na dzień spotkania stan zatrudnienia w naszej spółce wyniósł nieco powyżej 39 000 pracowników.
Pracodawca poinformował, że w ubiegłym roku realizowano uzupełnianie zatrudnienia w głównej mierze w zespołach podstawowych tj. przede wszystkim w zespole inżynierii ruchu w którym występują największe braki.
W trakcie dyskusji omówiono sytuację zatrudnieniową jaka nieuchronnie dotknie spółkę w najbliższych latach. Tylko w bieżącym roku uprawnienia emerytalne nabędzie niemal 1500 pracowników i to głównie z zespołów w których już dziś występują niedobory generujące duże ilości godzin nadliczbowych.

Kolejnym tematem szeroko omawianym przez strony był temat projektu protokołu dodatkowego numer 7 do ZUZP dla Pracowników PKP PLK S.A.
Przedstawiciele SI ZZDR PKP odnieśli się do propozycji zawartych w projekcie tego dokumentu a zwłaszcza do propozycji wykupienia od pracowników uprawnień do niektórych świadczeń wynikających z materii układowej, w tym do propozycji wykupienia od uprawnionych pracowników uprawnień do WD gdzie pracodawca proponuje stopniowe wykupywanie po dwa dni urlopu dodatkowego co rok począwszy od 2012 roku aż do całkowitego wygaszenia tego świadczenia. Zdaniem ZZDR PKP propozycja przedstawiona w projekcie protokołu dodatkowego numer 7 jest dalece niekorzystna co potwierdziliśmy wyliczeniami.
Za dwa dni WD w przeliczeniu na 12 miesięcy pracownik uprawniony uzyskać miałby wzrost uposażenia zasadniczego o kwotę około (+/-) 20 złotych. Czy to kwota zadowalająca, oceńcie sami.
SI ZZDR PKP nie wyraża zgody na wykup tego uprawnienia.
Podobnie nierealną kwotę zaproponowano w przypadku wykupu uprawnień do „nieszczęsnych” posiłków regeneracyjno-wzmacniających.
Pracodawca proponuje również zmianę systemu wynagradzania poprzez powrót do tzw. tabeli widełkowej.
Zdaniem SI ZZDR PKP powrót do rozwiązań które już kiedyś funkcjonowały i się nie sprawdziły a ponadto powodowały przy rozdziale środków na wynagrodzenia wiele zastrzeżeń jest dalece nietrafiony.
ZZDR PKP zaproponował stopniowe „zamykanie” obecnie obowiązującej (50 szczebli) tabeli to znaczy stopniowe likwidowanie jej lewej strony bez dalszego jej rozszerzania. Proces ten naszym zdaniem powinien być przeprowadzany do momentu uzyskania tabeli stawek wynagrodzenia opartej o maksymalnie 10 do 15 szczebli. Dopiero po przeprowadzeniu takiej operacji i urealnieniu wynagrodzeń zasadniczych pracowników zaszeregowanych według stawek zawartych w szczeblach od 1 do co najmniej 30 dawałoby podstawy do jakichkolwiek prac nad zmianami systemu wynagradzania. Inny sposób spowoduje jedynie zmianę dla zmiany której pracownicy w żaden sposób nie odczują zwłaszcza ci najniżej wynagradzani a tabela tzw. widełkowa jeszcze może pogłębić już istniejące dysproporcje płacowe.

Szczegółowe informacje co do treści propozycji przedstawionej przez pracodawcę w projekcie protokołu dodatkowego numer 7 uzyskać można oraz zapoznać się ze stanowiskiem Zarządu SI ZZDR PKP, Członkowie Związku mogą w swoich macierzystych KR i MKR ZZDR PKP.

W trakcie dyskusji nad ZUZP Pracodawca po raz kolejny poinformował, że rozpoczął pracę nad nowym projektem ZUZP. Zwrócił się do organizacji Związkowych o rozważenia zgody na wprowadzenie protokołem dodatkowym zmian do ZUZP porządkujących zapisy układowe w stosunku do obowiązującego prawa. Zaproponował aby związki zawodowe określiły ilość swoich przedstawicieli do zespołu negocjacyjnego w ilości po jednym reprezentancie z każdego związku lub aby wyłoniły wspólną reprezentację do negocjacji nowego ZUZP.
Zdaniem ZZDR PKP nie możliwym jest aby organizacje związkowe reprezentujące niewiele ponad 100 do 150 członków stawiane były w negocjacjach w tej samej sytuacji co organizacje liczące od kilku do kilkunastu tysięcy członków związku.
Szczegóły propozycji oraz stanowisko poszczególnych związków ma zostać przedstawione na kolejnym spotkaniu.
Pracodawca omówił trwające w spółce prace firmy konsultingowej ZZDR PKP, NSZZ Solidarność i FZZP PKP oceniły negatywnie dotychczasowe wyniki prac firmy. Zdaniem ww. Związków Zawodowych, firma która została narzucona naszej spółce przez właściciela a za pracę której PKP PLK S.A. będzie musiała zapłacić, w swoich opracowaniach w znacznej większości prezentuje opinie zupełnie nieprzystające do realiów transportu kolejowego w Polsce.
Prezes PKP PLK S.A. poinformował zebranych, że prace Firmy konsultingowej należy traktować jako prace koncepcyjne które mają wskazać kierunek dalszego rozwoju oraz sposoby i wielkość finansowania Infrastruktury Kolejowej na kolejne lata.
Prezes PKP PLK S.A zdementował rozpowszechniane na sieci informacje jakoby już zostały wydane decyzje o likwidacji kilku Zakładów Linii Kolejowych i doprowadzeniu ich ilości do maksymalnie 10.
Należy się jednak liczyć z tym że w niedalekiej perspektywie czekać nas będą jednak kolejne zmiany organizacyjne. Jakie i w jak szerokim zakresie – tego niestety jeszcze nie wiemy ani my jako związkowcy ani też pracodawca. Wszystko tak naprawdę uzależnione jest od docelowego kształtu sieci kolejowej i perspektyw jej dofinansowania ze środków budżetu państwa.

Poruszony został również temat wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki PKP PLK S.A.
Niestety po raz kolejny Związki Zawodowe nie uzyskały żadnej konkretnej In formacji w tej sprawie. Pracodawca z jednej strony proponuje zmiany układowe z drugiej zaś strony twierdzi, że nie ma środków na wdrożenie systemowego wzrostu wynagrodzeń. Jest to co najmniej dziwne stanowisko.
Kolejne spotkanie z pracodawcą ma odbyć się w lutym. Termin zostanie ustalony w trybie roboczym.
SI ZZDR PKP, NSZZ Solidarność i FZZP PKP postanowiły wstępnie opracować wspólne stanowisko organizacji związkowych co do wzrostu wynagrodzeń. Po jego sporządzeniu i podpisaniu zostanie ono przekazane do wiadomości wszystkich pracowników PKP PLK S.A.

informację przygotował
Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego