Historia Związku

Kalendarium 1990 - 2001

KALENDARIUM ZZDR PKP


28.10.1990 – 24.04.1991r. – Tadeusz Furman dyż. ruchu stacji D.G. Towarowa opracowuje projekt statutu. Zbiera telefonicznie niemal z całego okręgu śląskiego deklaracje dyż. ruchu zainteresowanych i chętnych do założenia swojego Związku. Zadeklarowało się 43 dyż. ruchu.

25.04.1991r. – pierwsze spotkanie Grupy Inicjatywnej – powołanie Komitetu Założycielskiego Wolego Niezależnego Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

03.06.1991r. – Komitet Założycielski otrzymuje lokal w budynku ŚL. DOKP wraz z telefonem i dostępem do telegrafu.

06.06.1991r. – nadanie telegramu na całą sieć PKP o powołaniu Komitetu Założycielskiego.

26.06.1991r. – Komitet Założycielski opracowuje i zatwierdza nazwę Związku oraz uchwala Statut.

17.07.1991r. – Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestruje Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych.

24.07.1991r. – I posiedzenie i wybór władz Tymczasowej Rady Krajowej. Przewodniczącym TRK zostaje wybrany kol. T. Furman .

26.07.1991r. – pierwszy udział przedstawiciela Związku w rozmowach z Dyrekcją Generalna PKP.

06.08.1991r. – powstaje pierwsza Komisja Rejonowa ZZDR PKP przy ROS Gliwice – Śląska DOKP.

07.08.1991r. – spotkanie TRK z dyżurnymi ruchu z całej sieci PKP w Katowicach.

20.08.1991r. – powołanie Komisji Rejonowych ZZDR PKP przy ROS Radom i Zamość – Wschodnia DOKP.

31.08.1991r. – utworzona zostaje Komisja Rejonowa ZZDR PKP przy ROS Tczew – Północna DOKP.

04.09.1991r. – zakłada się Komisja Rejonowa ZZDR PKP przy ROS Chabówka – Południowa DOKP.

10.09.1991r. – ZZDR PKP przyłącza się do Komitetu Protestacyjnego Kolejarzy – TRK wydaje oświadczenie w tej sprawie.

16.09.1991r. – na Nadzwyczajnym posiedzeniu TRK zostaje wybrana Tymczasowa Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym wybrano kol. Arkadiusza Rajczyka – KR przy ROS Łazy.

17.09.1991r. – wysłanie telegramu popierającego postulaty strajkujących członków Związku Maszynistów Kolejowych w Polsce.

20.09.1991r. – zostaje powołana Komisja Rejonowa ZZDR PKP przy ROS Jaworzyna Śląska – Dolnośląska DOKP.

30.09.1991r. – powołano pierwszy Zarząd Okręgowy ZZDR PKP Północnej DOKP z siedzibą w Tczewie. Przewodniczącym wybrany zostaje kol. Jan Kminikowski.

15.10.1991r. – powołano Komisję Rejonową ZZDR PKP przy ROS W-wa Praga – Centralna DOKP.

02.12.1991r. – utworzona zostaje Komisja Rejonowa przy ROS Konin – Zachodnia DOKP.

11.12.1991r. – przedzjazdowe zebranie TRK z udziałem wszystkich przewodniczących KR i ZO ZZDR PKP.

01.01.1992r. – na sieci PKP działa już 24 KR i 4 ZO ZZDR PKP, w których zrzeszonych jest 1111 członków

. 03.01.1992r. – wysłanie ostrego protestu do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP z powodu podwyżek cen za energię elektryczną, gaz, wodę zimną i ciepłą .

07 – 08.01.1992r. – W Domu Młodego Kolejarza w Katowicach odbył się I KZD ZZDR PKP. Obecnych było 62 delegatów. Przewodniczącym Związku wybrany został kol. T. Furman, a Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej kol. Wioletta Kopania – z KR ZZDR PKP przy ROS Gliwice.

12.01.1992r. – po wystosowaniu listu otwartego w dniu 03.01.1992r. popieramy zapowiadany strajk, który organizują NSZZ „S” i FZZ PK poprzez oflagowanie posterunków ruchu, bez czynnego w nim udziału. 15.01.1992r. – powstaje pierwsza w tym roku Komisja Rejonowa przy ROS Sędziszów – Wschodnia DOKP.

21.01.1992r. – wejście ZZDR PKP wraz z ZZM, FZZ PA i T i ZZPW w spór zbiorowy z D.G. PKP.

22.01.1992r. - powołany zostaje pierwszy w tym roku Zarząd Okręgowy Południowej DOKP z siedzibą w Rzeszowie. Przewodniczącym zostaje wybrany kol. Ryszard Iwan – KR ZZDR PKP przy ROS Rzeszów.

23.01.1992r. – przystąpienie do Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Strajkowego Kolejarzy.

30.01.1992r. – pierwszy skromny lecz znaczący sukces Związku. Na nasz stanowczy protest i wniosek Dyrekcja Generalna PKP uchyla decyzję o zakazie słuchania radia na posterunkach ruchu.

17.02.1992r. – ze względu na prowadzone negocjacje z D.G. PKP, powiadamiamy Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Strajkowy ,że nie podejmiemy akcji strajkowej w dniu 19.02.1992r.

28.05.1992r. – udział w wielkiej manifestacji kolejarzy w Warszawie w obronie prawa do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

17.07.1992r. – w gmachu Śl. DOKP w Katowicach odbyło się spotkanie z wszystkimi przewodniczącymi połączone z uroczystością I Rocznicy powstania Związku. Zostaje wydany biuletyn związkowy „ Lizak”

19.08.1992r. – na nasz ostry i stanowczy protest D.G. PKP uchyla Zarządzenie Nr 35 w sprawie stanowisk pracy oraz urządzeń i instalacji, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu.

25 – 30.08.1992r. – KR ZZDR przy ROS Gliwice, a w szczególności kol. B. Komander i kol. Danuta Brewka organizują pomoc poszkodowanym kolejarzom w największym pożarze w Europie jaki miał miejsce w okolicach Kuźni Raciborskiej.

01.09.1992r. – ukazuje się pierwszy numer biuletynu naszego Związku pod nazwą „ Na Nastawni ”. Redaktorem odpowiedzialnym została kol. Barbara Komander – KR ZZDR PKP przy ROS Gliwice.

16.11.1992r. – WUS w Katowicach nadaje Związkowi - statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

10.01.1993r. – podpisanie protokołu dodatkowego do Porozumienia płacowego – wprowadzenie stanowiska st. dyż. ruchu.

19-21.01.1993r. – w Domu Wczasowym w Wiśle obradował II Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP. Rezygnację składa dotychczasowy przewodniczący, nowym wybrany zostaje kol. Jan Kminikowski – KR ZZDR przy ROS Tczew. Zjazd uchwalił m.in., przyjęcie do struktur Związku nastawniczych i zwrotniczych, upoważnił RK o wejście w spór zbiorowy z D.G.PKP.

11.02.1993r. – zostają powołane pierwsze w tym roku Komisje Rejonowe przy ROS Koluszki z siedzibą w Skierniewicach i ROS Kutno – Centralna DOKP.

23.03.1993r. – drugie spotkanie w CNMK . Po negatywnej ocenie dotychczasowej pracy, kierownictwo CNMK rozpoczęło przeprowadzać badania i analizę zachorowalności i absencji u dyżurnych ruchu.

01.07.1993r. – wprowadzenie podwyżki płac, uwzględniającej zawarte porozumienie o likwidacji klasyfikacji stanowisk.

23.07.1993r. – wchodzi w życie uzgodnione Zarządzenie D.G. PKP o czasie pracy i „ WD”.

05.10.1993r. – rozpoczęcie sporu zbiorowego z D.G. PKP.

15.10.1993r. – rozpoczęcie prac nad układem zbiorowym pracy.

31.12.1993r. – na sieci PKP działa już 38 Komisji Rejonowych ZZDR PKP, w których zrzeszonych jest blisko 3 tyś. członków.

05.03.1994r. – zostaje powołany siódmy Zarząd Okręgowy Dolnośląskiej DOKP, któremu przewodnictwo powierzono kol. Wiesława Zimermann - KR ZZDR przy ROS Węgliniec.

08 –10.03.1994r. – w Domu Wczasowym „Siwarna” w Zakopanem odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów. Udział wzięło 124 delegatów. Do statutu wprowadzono m.in. zmianę o wyborze przez Przewodniczącego Związku członków funkcyjnych Prezydium, przeniesiono siedzibę do Warszawy i zatwierdzono wzór sztandaru.

19-20.04.1994r. – w Katowicach odbyła się II część obrad III KZD ZZDR PKP. Wybór nowego Prezydium.

22.04.1994r. – wszczęcie sporu zbiorowego z D.G. PKP a w nim m.in. postulat o poprawę warunków pracy na posterunkach ruchu.

29.05.1994r. – kol. Barbara Komander została powołana na Rzecznika prasowego Związku.

08.06.1994r. – z rejestru Związku zostaje skreślona KR ZZDR PKP przy ROS Malbork – Północna DOKP . Na sieci działa 40 KR ZZDR PKP, w których zrzeszonych jest ponad 5 tyś. członków.

16.06.1994r. – Rada Krajowa powołuje Komisje Problemowe Związku.

04.07.1994r. – uzgodnienie i podpisanie posiłków dla wszystkich dyżurnych ruchu, D.G PKP wydaje zarządzenie w dniu 09.11.1994r.

22.12.1994r. – Sąd Wojewódzki w Warszawie wydaje postanowienie o reprezentatywności ZZDR PKP.

28.02.1995r. – spotkanie w Naczelnym Zarządzie Ruchu z Dyr. Dudziakiem, na którym ustalono, że egzaminy kontrolne odbędą się co 4 lata w formie testów. Wprowadzono je z dniem 11.10.1995r.

28 – 29.03.1995r. – w Ośrodku Wczasowym w Sierakowie Wlkp. obradował sprawozdawczo-wyborczy IV KZD ZZDR PKP. Przewodniczącym został ponownie kol. Jan Kminikowski. Nastąpiły zmiany w Prezydium RK. Udział wzięło 115 delegatów.

27-28.06.1995r. – udział w rozpoczętych pracach nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

06.07.1995r. – wchodzi w życie ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „ PKP ”, który Związek opiniował i wniósł do niej swoje zmiany.

07.09.1995r. – w Tczewie ukazuje się miejscowy dodatek do biuletynu związkowego „ Na Nastawni” – „ Głos Ruchowca”.

21.09.1995r. - wygrana sprawa sądowa w sprawie reprezentatywności Związku, którą w Sądzie Wojewódzkim wytoczyła nam D.G. PKP.

04.10.1995r. – podpisanie porozumienia o podwyżkach płac z dniem 01.09.1995r.

06.10.1995r. – wejście w spór zbiorowy 10 central okręgowych z Dyrekcją Śl. DOKP, w tym ZO ZZDR PKP Śl. DOKP dot. wzrost o 27% średniej płacy , zapewnienie realnego stanu zatrudnienia i zwiększenie nakładów na poprawę warunków pracy.

07.10.1995r. – ukonstytuowanie się Okręgowego Sztabu Strajkowego kolejarzy Śl. DOKP.

12.10.1995r. – powołanie Rejonowych Sztabów Strajkowych na terenie całej Śl. DOKP.

16.10.1995r. – rozpoczęcie największego po wojnie strajku kolejarzy trwającego 8 dni. ZO ZZDR PKP Śl. DOKP przejął cały ciężar za jego przeprowadzenie.

24.10.1995r. – zawarcie porozumienia i zakończenie strajku na okręgu śląskim. Dyżurni ruchu, nastawniczowie i zwrotniczowie otrzymują preferencje płacowe.

07.11.1995r. – wznowienie działalności OSS w Śl. DOKP – brak pełnej realizacji porozumienia.

31.12.1995 r. – zakończenie I etapu restrukturyzacji PKP ( 1990 – 1995). W jej ramach „ pozbyto się” z PKP 96.310 pracowników - 28,55%.

01.01.1996r. – na Wschodniej DOKP rozpoczął pilotaż II etapu restrukturyzacji PKP, który ma trwać do 2000r.

15.05.1996r. – została powołana pierwsza Rada PKP.

21.01.1996r. – zostaje powołana jako 52 na sieci PKP – Komisja Rejonowa przy ROS Jelenia Góra – Dolnośląska DOKP.

05.-07.03.1996r. – sprawozdawczo - wyborczy V KZD ZZDR PKP obradował w Muszynie. Udział wzięło 122 delegatów. Wybrano ponownie na II kadencję kol. Jana Kminikowskiego na Przewodniczącego oraz Prezydium. Wybrano nową KKR – Przewodniczącym został kol. Mirosław Brzeziński z KR ZZDR PKP przy ROS Koluszki.

02.04.1996r. – z ewidencji Rady Krajowej zostaje wykreślona KR ZZDR PKP przy ROS Kamieniec Ząbkowicki – Dolnośląska DOKP.

02.06.1996r. – wprowadzenie zmian do Kodeksu Pracy. Pojawiło się nowe pojęcie „ pracodawca”

17.07.1996r. – w sali konferencyjnej gmachu Centrali Śl. DOKP odbyło się spotkanie z założycielami Związku a okazji 5 rocznicy jego powstania.

01.09.1996r. – wprowadzono podwyżkę płac. KR ZZDR PKP przy ROS Jaworzno Szczakowa wszedł w spór zbiorowy i przeprowadził 2 godzinny strajk ostrzegawczy w związku z wprowadzeniem jej bez jej zgody podwyżki.

25.09.1996r. – przedstawienie przez sygnatariuszy jednolitego stanowiska do projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

04.11.1996r. – zaopiniowanie projektów Instrukcji S-1, S-2. wg. D.G. PKP na sieci PKP jest zatrudnionych 13 050 dyż. ruchu, 9938 nastawniczych i 3352 zwrotniczych.

06–08.11.1996r. – posiedzenie Zespołu Koncepcyjno-Konsultacyjnego ds. restrukturyzacji. Uzgodniono wstępnie projekt „ Umowy społecznej”. Związek wystąpił do Prezesa o umieszczenie dyż. ruchu w Sektorze Infrastruktury.

07.01.1997r. – powołana została jako 58 na sieci PKP, KR ZZDR PKP przy ROS Kalisz – Zachodnia DOKP. ZZDR PKP zrzesza ponad 7,5 tyś. członków.

05.03.1997r. – uzgodniliśmy porozumienie o podwyżce wynagrodzeń z dniem 01.03.br. wraz z tabelą oraz urlop dodatkowy „WD” za każdy miesiąc.

11.-13.03.1997r. - W Muszynie odbył się VI KZD ZZDR PKP. Powołano nowe Prezydium, na Przewodniczącego KKR wybrano kol. Antoniego Felix – KR ZZDR PKP przy ROS Gliwice. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na akcję prowadzoną przez Tygodnik Nowe Sygnały „DAJ 10 GROSZY”

27.06.1997r. – w życie wchodzi ustawa o transporcie kolejowym , nie uwzględniono niektórych przedstawionych propozycji ZZDR PKP.

23.07.1997r. - powstała kolejna 62-a ostatnia w tym roku, Komisja Rejonowa ZZDR PKP przy ROS Nowy Sącz – Południowa DOKP.

30.09.1997r. – telekonferencja z Prezesem Zarządu PKP dot. opracowań Ramowego Regulaminu Organizacyjnego oraz Zakładów Towarowych, Pasażerskich i Infrastruktury. Powołanie Pełnomocników ds. tworzenia zakładów.

27.01.1998r. – powołany został Zarząd PKP, Prezesem -Dyrektorem Generalnym PKP został mgr inż. Jan Janik. Jednym z członków Zarządu został przewodniczący SKK NSZZ „ S” – P. Mamiński.

16.03.1998r. – przewodniczący Związku niezgodnie z uchwałami Rady Krajowej , podpisuje Protokół dodatkowy Nr 4 i 5 do układu zbiorowego.

17 – 20.03.1998r. – W Borowicach k. Karpacza odbył się VII KZD ZZDR PKP. Po rezygnacji z funkcji, Przewodniczącym został wybrany kol. Piotr Gebel z KR ZZDR przy ROS Jaworzno Szczakowa, który powołał nowe Prezydium. Na Zjazd powołanych było 132 delegatów. Ponownie przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na akcję „DAJ 10 GROSZY”

31.03.1998r. – podpisanie Paktu Gwarancji Pracowniczych w okresie II etapu restrukturyzacji p.p. PKP.

01.04.1998r. – w szpitalu we Wrocławiu zmarł Nasz wspaniały kolega Zygmunt REFCIO – wiceprzewodniczący Związku. Na pogrzebie w Dębicy, żegna go wielu członków Związku w umundurowaniu służbowym.

20.04.1998r. – powołano Dyrekcje : Infrastruktury Kolejowej, Przewozów Towarowych, Pasażerskich i Okręgu Infrastruktury Kolejowej.

25.05.1998r. – wszczęcie sporu zbiorowego z Zarządem PKP dot. poprawy poziomu płac, przystosowanie zatrudnienia do potrzeb i pozostawienia dyż. ruchu, nastawniczych i zwrotniczych w Sektorze Infrastruktury.

01.07.1998r. – w miejsce zlikwidowanych ROS-ów, zostaje powołanych 24 Zakładów Infrastruktury Kolejowej.

19.11.1998r. – podpisanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

20.11.1998r. – zostaje powołana pierwsza na terenie DOIK w Szczecinie, Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP przy ZI Koszalin.

22.12.1998r. – podpisanie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań partnerów społecznych w p.p. PKP.

18 – 21.01.1999r. – w Zakopanem odbył się sprawozdawczo - wyborczy VIII KZD ZZDR PKP. Udział wzięło 144 delegatów. Przewodniczącym na III kadencję został ponownie wybrany kol. Piotr Gebel z MKR ZZDR PKP przy ZI Katowice. Wybrano nowe Prezydium , Komisję Statutową, której przewodniczącym został kol. Bogdan Górny z MKR ZZDR PKP przy ZI Jaworzno Szczakowa oraz kol. Wojciecha Zjawińskiego z MKR ZZDR PKP przy ZI Kluczbork na przewodniczącego KKR ZZDR PKP.

04.02.1999r. – ZZDR PKP nie podpisuje Porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń w p.p. PKP z dniem 01.03.1999r. Przyczyną był podział środków, który z góry zakładał otrzymanie tylko 95,5% - 98 % kwot na podwyżki.

17.02.19999r. – wszczęcie sporu zbiorowego z Zarządem PKP dot. podwyżek płac uzgodnionych przez niektóre krajowe związki zawodowe.

01.03.1999r. – w p.p. PKP zaczął obowiązywać P.U.Z.P.

16.031999r. – ukonstytuował się Krajowy Komitet Strajkowy ZZDR PKP.

22.03.1999r. – Rejonowe Komitety Strajkowe ZZDR PKP przystąpiły do przeprowadzania referendum w sprawie podjęcia czynnej akcji strajkowej .

13.04.1999r. – Krajowy Komitet Strajkowy ZZDR PKP podejmuje decyzję o przeprowadzeniu na sieci PKP 2-godzinnego strajku ostrzegawczego po dniu 15.04.1999 r.

22.04.1999r. – KKS ZZDR PKP ustala dzień 10 maja 1999r. na przeprowadzenie strajku ostrzegawczego.

27.04.1999r. – spotkanie z MP i PS w sprawie uruchomienia świadczeń przedemerytalnych w p.p. PKP w 1999r. przy udziale NSZZ”S” i Federacji.

08.051999r. – w wyniku rozpoczęcia rozmów z Pracodawcą w ramach sporu zbiorowego, KKS ZZDR PKP zawiesza zapowiedziany strajk ostrzegawczy.

14.05.1999r.-uzgodnienie i podpisanie przez KKS ZZDR PKP Porozumienia z Zarządem PKP. Na czas realizacji zawieszono działalność KKS I RKS.

02.08.1999r. – powołany zostaje ostatni na sieci Tymczasowy Zarząd Okręgowy ZZDR PKP na DOIK w Szczecinie. Przewodniczącym zostaje kol. Józef Kruza z MKR ZZDR PKP przy ZI Koszalin.

04.09.1999r. – pożegnanie na cmentarzu w Raciborzu przez rzeszę członków Związku , zmarłego po krótkiej chorobie wspaniałego kolegę i przyjaciela wiceprzewodniczącego Związku, wiceprzewodniczącego ZO ZZDR PKP DOIK w Katowicach – Tadeusza Serafina.

15.09.1999r. – zakończenie sporu zbiorowego i podpisanie Porozumienia z Zarządem PKP.

30.09.1999r. – bez udziału NSZZ”S” i Federacji powołujemy z 13 krajowymi związkami zawodowymi – FORUM na Rzecz Obrony Narodowego Transportu Kolejowego.

01.12.1999r. – podjęcie uchwał przez Radę Krajową o rozwiązaniu Zarządów Okręgowych i dostosowaniu struktur związkowych do struktur organizacyjnych pracodawcy.

15.12.1999r. – powstaje na sieci ostatnia zakładowa organizacja Związku - MKR ZZDR PKP przy ZI Szczecin. Przewodniczącą zostaje wybrana kol. Katarzyna Nowakowska.

29.03.2000r. – zawiązanie się Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Kolejarzy „FORUM” i przedstawienie żądań pracodawcy.

11 – 13.04.2000r. – w hotelu „Perła” w Oleśnicy obradował IX KZD ZZDR PKP. Udział w nim wzięło 143 delegatów. Podjęto uchwały m.in. o zorganizowaniu X Rocznicy powstania ZZDR PKP i poświęcenie Sztandaru w Katowicach, ustanowiono honorowe odznaczenie „Zasłużony dla ZZDR PKP”, wzorze nowej legitymacji związkowej , zorganizowanie szkoleń dla działaczy itp.

14.04.2000r. – rozpoczęcie przez MKPK „FORUM” sporu zbiorowego z Zarządem PKP dot. m.in. zaprzestania zwolnień kolejarzy, dyskryminacji związków zawodowych, poprawy stopy życiowej kolejarzy itp. oraz decyzji o przeprowadzeniu referendum wśród załogi.

07.06.2000r. – MKPK „ FORUM ” podejmuje uchwały o rozpoczęciu w dniu 15.06.2000r.od godz.0.01 strajku generalnego na wybranym obszarze kraju i od 24.00 na całej sieci PKP, o ile do dnia 10 czerwca nie zostanie podpisane porozumienie.

12.06.2000r. – MKPK „ FORUM” przekształca się w Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy Kolejarzy „ FORUM ”.

29.06.2000r. – za wycofanie się z czynnej akcji strajkowej ZZM w Polsce zostaje zawieszony w pracach „ FORUM ”.

29/30.06.2000r. – rozpoczęcie przez MKSK „FORUM ” strajku generalnego na sieci PKP.

30.06.2000r. – zawieszenie czynnej akcji strajkowej przez ZZDR PKP. Podpisanie protokołów z Ministrami: MP i PS i MT i GM oraz Zarządem PKP.

01.07.2000r. – następuje kolejna zmiana struktur organizacyjnych pracodawcy. Znikają ZI,ZT,ZP oraz IRS, powstają IZ,CZ,PA,PZ oraz Sekcje Eksploatacji.

31.08.2000r. – NSZZ „S”, Federacja, ZZM podpisują zwolnienie w IV kwartale 4 tyś. kolejarzy.

19.09.2000r. – list organizacji związkowych zrzeszonych w „ FORUM” do Prezydenta RP o nie podpisywanie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP.

08.11.2000r. – wchodzi w życie Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP.

22.11.2000r. – ZZDR PKP wraz z organizacjami związkowymi „ FORUM ” podpisuje Porozumienie z Zarządem PKP, w którym m.in. nie zgadza się na zwolnienia pracowników wynikających z ustawy z dnia 08.11.2000r.

12.12.2000r. – z upoważnienia IX KZD, Rada Krajowa zatwierdza Regulamin Krajowego Funduszu Pomocy Związkowej ZZDR PKP.

15.12.2000r. – powstaje ostatnia w Zakładach Infrastruktury – MKR ZZDR PKP przy IZ Kraków. Przewodniczącym zostaje wybrany kol. Robert Kowal.

12-16.03.2001r. – ponownie w Oleśnicy obradował jubileuszowy X Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP. Udział wzięło 155 delegatów. Uchwalono m.in. Regulaminy KZD i Wyborów ZZDR PKP, poprawki do Statutu – zlikwidowano zapisy dot. okręgów, klucza wyboru składu Rady Krajowej i Prezydium, wprowadzono logo Związku itp. Po rezygnacji przewodniczącego Komisji Statutowej, nową została wybrana kol. Małgorzata Kruczek z MKR ZZDR PKP przy IZ Wrocław.

24.04.2001r. – ustalenie z pracodawcą minimalnego wskaźnika zmianowości na poziomie 5,2.

23.05.2001r. – rozpoczęcie negocjacji nad „nowym” P.U.Z.P.

07.06.2001r. – w Warszawie odbył się na wniosek KS I KKR ZZDR PKP Nadzwyczajny KZD ZZDR PKP.

08.06.2001r. – przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces przeciwko Zarządowi PKP o nie realizowanie Porozumienia z dnia 15.09.1999 r.

17.07.2001r. – uroczystości z okazji X Rocznicy powstania ZZDR PKP. W Kościele Mariackim w Katowicach poświęcenie Sztandaru, w restauracji „ U Michalika ” – uroczysta akademia.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego