Sektor Infrastruktury

Sektorowy Zjazd Delegatów

W dniach od 16 do 18 stycznia 2012 roku w Brzesku odbyło się Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

SZD dokonało rocznego podsumowania działalności tej struktury ZZDR PKP. Po przeprowadzeniu spraw proceduralnych Kol. Jerzy Oleszak odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP w okresie od 1 grudnia 2010 do 31 grudnia 2011 roku. Pokrótce przypomniał część spraw, którymi Zarząd SI zajmował się w tym okresie, takich jak:
1. Opiniowaliśmy różnego rodzaju projekty dokumentów takich jak „Wykaz prac w warunkach szczególnych”, Protokoły Dodatkowe do ZUZP, Rozporządzenia MI w/s stanowisk związanych z ruchem pociągów i innych.
2. Zajmowaliśmy się sprawą dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
3. Braliśmy czynny udział w wdrożeniu wzrostu wynagrodzeń, przypominamy, iż był to pierwszy rok, w którym osiągnęliśmy to bez wychodzenia na tory. Wspólnie z trzema największymi centralami związkowymi w Spółce, występowaliśmy w sprawach: gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza, nagrody z okazji X – lecia Spółki czy też wykupu posiłków regeneracyjno – wzmacniających.
4. Przekazaliśmy pracodawcy zgłaszane przez Komisje nieprawidłowości dotyczące przydziału środków czystości i odzieży dyżurnej dla pracowników obsługujących piece C.O., wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży oraz brak odpowiedniego zapisu regulującego te kwestie w „Ramowej tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego”.
5. Występowaliśmy w/s wynagrodzenia za wykonywanie czynności dodatkowych; przechowywania zakończonej dokumentacji techniczno – ruchowej; wygłaszania zapowiedzi megafonowych - w tych przypadkach Zarząd Spółki też odsyła Nas do Kierownictwa Zakładów Linii Kolejowych.
6. Na Nasz wniosek, złożony jeszcze w poprzedniej kadencji, Zarząd Spółki rozpisał przetarg na zakup instalacji urządzeń klimatyzacyjnych na posterunki techniczno - ruchowe. Pierwsze efekty wystąpienia są już widoczne, nie mniej jednak mimo przyznanych na ten cel środków większość zaplanowanych zadań nie jest realizowana. Wystąpiliśmy w tej sprawie do Zarządu Spółki i z otrzymanej odpowiedzi wynika, że sprawa będzie realizowana.
7. Na bazie Naszych wcześniejszych wystąpień, dotyczących badania natężenia hałasu mających na celu zmianę wymogów zdrowotnych w zakresie narządu słuchu dla wybranych stanowisk (w tym dyżurnego ruchu i nastawniczego), Biuro Spraw Pracowniczych Spółki powołało zespół administracyjno – związkowy w celu opracowania propozycji zmian do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Na prośbę pracodawcy wyznaczyliśmy dwie osoby do pracy w tym zespole.
8. Wystąpiliśmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pytaniami o procedury związane z ewentualnym przejściem pracownika na emeryturę pomostową, na które otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.
9. Przekazywaliśmy pisemnie oraz w trakcie spotkań sugestie dotyczące tworzącego się w „bólach” Elektronicznego Dziennika Ruchu, a także działających już w naszej spółce programów SEPE – SWDR oraz SERWO.
10.Opiniowalismy zmiany do instrukcji i sami zgłaszaliśmy swoje poprawki, które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów.

Podsumowując sprawozdanie Kol. Jerzy Oleszak stwierdził, iż rok, który niedawno się zaczął jak i lata następne nie rysują się w zbyt różowych barwach. Wszyscy, począwszy od tzw. „przedstawicieli narodu” zasiadających w poselskich ławach przy ul. Wiejskiej w Warszawie, którzy aż palą się do zmian kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, przez kolejowych włodarzy, dla których układy zbiorowe są „solą w oku”, po dyrektorów zakładów, którzy ślepo, a często wręcz wychodząc przed szereg wdrażają w życie niedorzeczne pomysły swoich przełożonych, będą rzucać nam kłody pod nogi by ograniczyć prawa pracownicze i zniechęcić nas do związkowej działalności.

Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy już nie obowiązuje, w niedalekiej przyszłości pracodawca przedłoży Nam projekt nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i nie spodziewamy się, aby był on korzystniejszy od obecnie obowiązującego. Prawdopodobnie czeka Nas walka o zachowanie prawa do urlopu dodatkowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych przywilejów, których pozostało już i tak niewiele. Sukces w takim przypadku możemy odnieść tylko wtedy, gdy wszyscy, wypełniając swoje statutowe zobowiązania, aktywnie zaangażujemy się w akcje organizowane przez Związek. Niedawny strajk w Przewozach Regionalnych pokazał, że jest to możliwe.

W tym roku czekają Nas wybory do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Wcześniej, aby zarejestrować kandydata trzeba będzie zebrać odpowiednią ilość głosów poparcia. Niedawna akcja zbierania podpisów, pod wspomnianym już wcześniej protestem dotyczącym zmian do Ir-1 pokazała, że jesteśmy w stanie to zrobić. Nie podchodźmy do tego tematu personalnie. Każdy nominowany przez Związek kandydat, jeśli wejdzie w skład Rady Nadzorczej, będzie „naszym” przedstawicielem. Obecnie przez brak takiej osoby odcięci jesteśmy od wielu cennych informacji, które czasami udaje Nam się zdobyć, niejednokrotnie zupełnie przypadkowo na korytarzu spółki lub w siedzibie innych związków zawodowych.
Powinniśmy zrobić wszystko, by nie utracić tego, co przez lata osiągnęliśmy, tego, co przynosi nam satysfakcję. Uda się to jednak tylko wtedy, gdy każdy członek związku będzie świadomy, że do związku się nie tylko należy, ale przede wszystkim jest się jego częścią.

W dalszej części swoje sprawozdania odczytali Skarbnik, oraz przedstawiciel Sektorowej Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji przyjęto je w głosowaniu.
Następnym tematem była sytuacja w PKP PLK S.A. w kontekście ewentualnych zmian organizacyjnych. Jaki będzie ich kształt, ile będzie zakładów dowiemy się dopiero około połowy roku. Istotną kwestią był również tegoroczny wzrost wynagrodzeń. W związku z tym, iż Pracodawca nie widzi takiej możliwości, to nie pozostaje nam nic innego jak podjąć działania, do strajku włącznie, w celu jego wyegzekwowania.
Efektem tych dyskusji były wnioski, oto niektóre z nich:
1. Wniosek dotyczący podjęcia uchwały o zobowiązaniu Zarządu SI ZZDR PKP do utrzymanie korzystnych zapisów ZUZP. Należy wynegocjować zapisy nie gorsze niż obecne, wykorzystując w tym celu wszystkie środki do strajku włącznie.
2. Wniosek złożony przez Kol. Jerzego Oleszaka i innych delegatów o podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Kol. Piotra Gebla, jako kandydata na przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A. Kol. Piotr Gebel uzyskał taką rekomendację i tym samym stał się oficjalnym kandydatem naszego związku w zbliżających się wyborach. Jednak trzeba spełnić jeszcze jeden warunek, zebrać podpisy poparcia. Dlatego prosimy wszystkich członków związku, aby w chwili, kiedy rozpoczniemy zbierać takowe podpisy, zaangażowali się i swym podpisem poparli naszego kandydata.
3. Wniosek w sprawie wyegzekwowania dodatkowego wynagrodzenia za wszelkie dodatkowe czynności jak: zapowiadanie pociągów, obsługę przejazdów, oględziny rozjazdów. Kol. Jerzy Oleszak stwierdził, że wniosek jest zasadny, ale trzeba wyrzucić z Ir-1 zapisy o dokładaniu nam dodatkowych czynności, bo pracodawca nagminnie je wykorzystuje.
4. Wniosek o zobowiązaniu Zarządu SI ZZDR PKP do wypracowania wspólnego stanowiska z pracodawcą w sprawie ustalenia 4 godzin pracy przy komputerze. Tak, by była to jednolita interpretacja na wszystkie zakłady.

Na koniec, biorąc pod uwagę ogrom pracy, którą trzeba było wykonać, Przewodniczący Sektora Infrastruktury Kol. Jerzy Oleszak podziękował wszystkim tym, dzięki którym można było to zrealizować. Zawdzięczamy to Waszemu ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu. Mam nadzieję, że nadal będzie można na Was liczyć. Bo pamiętać należy, że to, w jakich warunkach będziemy pracować oraz ile i jak nam będą za tę pracę płacić zależy tak naprawdę od nas samych.
Od tego czy będziemy chcieli się o to upomnieć i czy będziemy w stanie zaprotestować, kiedy będzie taka potrzeba. Chciałbym jeszcze na koniec przypomnieć to, co wydaje się oczywiste, iż siłą związku jest siła jego członków, a pracodawca liczy się tylko z silnymi.

informację przygotował
Janusz Walosczyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego