Archiwum

Szkolenie z rachunkowości

ZMIANY USTAWY O RACHUNKOWOŚCI DOTYCZĄCE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Dnia 5 września 2014 r. w życie weszła ustawa z dnia 11 lipca 2014 r., która uchyliła stosowane od kilkunastu lat Rozporządzenie Ministra Finansów z 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zapisy wspomnianej ustawy w sposób istotny dotyczą związków zawodowych, wymagają bowiem uwzględnienia przez organizacje związkowe nowych wymogów przy składaniu rocznych rozliczeń podatkowych CIT i PIT oraz sprawozdań finansowych.

Uwzględniając zmiany ustawy i oczekiwania komisji zakładowych (początek kadencji), Rada Krajowa ZZDR PKP w dniach 23-26 lutego i 02-05 marca 2015 r. zorganizowała w Warszawie szkolenie na temat „Rachunkowości, finansów i wydatkowania funduszy związkowych” dla członków Zarządów odpowiedzialnych za nadzór nad finansami związkowymi, skarbników i członków Komisji Rewizyjnych.

Wartością priorytetową podczas przeprowadzonych warsztatów było zaznajomienie uczestników z wątpliwościami podatkowymi, zasadami, wymogami i przepisami w zakresie gromadzenia majątku oraz gospodarowania pieniędzmi związkowymi. W czasie dwudniowych zajęć, partycypujący w szkoleniu zapoznali się z podstawowymi aktami prawnymi, które wpływają i determinują zasady prowadzenia rachunkowości w związkach zawodowych. Zaprezentowano im również nowe wzory sprawozdań finansowych. Omówione zostały najczęściej występujące błędy, uchybienia i nieprawidłowości w zarządzaniu dokumentacją finansową oraz w wydatkowaniu funduszy związkowych. Na przykładach wyjaśniono skutki podatkowe świadczeń realizowanych przez związek zawodowy na rzecz swoich członków lub innych osób. Przedstawiono także zasady wydatkowania funduszy związkowych w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (tj. składek, dotacji, darowizn). Uczestnicy w dużej mierze skupili się na zagadnieniach związanych z wydatkowaniem funduszy związkowych w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych (zapomogi, świadczenia socjalne, pomoc społeczna, podróże służbowe, diety, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, integracja, szkolenia, itp.) z uwzględnieniem szczególnych przypadków, w tym wolnych od podatków.

Szkolenie dało uczestnikom możliwość uzupełnienia i pogłębienia dotychczasowej wiedzy w zakresie: prowadzenia dokumentacji księgowej, ewidencjonowania i wydatkowania funduszy związkowych, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przedstawiono i omówiono charakterystykę podatku CIT, PIT, VAT w zakresie dotyczącym związku zawodowego.

Ponadto, prowadzący szkolenie zasygnalizowali uczestnikom, kwestię obowiązku podatkowego oraz zapoznał ich z zakresem odpowiedzialności, jaki w związku z tym na nich spoczywa. Pokaźna część zagadnień poruszanych podczas szkolenia poparta była przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

Reasumując, w ocenie uczestników szkolenie spełniło zamierzone oczekiwania oraz stworzyło odpowiednie warunku do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o rachunkowości. Z naszej strony, żywimy nadzieję, iż otrzymane materiały dydaktyczne oraz czynny udział w szkoleniu przyczynią się do prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej z uwzględnieniem nowych wymogów stawianych przez ustawę. W imieniu Rady Krajowej ZZDR PKP życzymy skarbnikom, aby prowadzenie dokumentacji rachunkowej było przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.

Przygotował:
Miśtal Adam
 

« powrót drukuj powiadom znajomego