Historia Związku

2015

W dniach 20.01 do 22.01.2015r w Bydgoszczy odbył się XXIV Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP.
W czasie trwania zjazdu dokonano wyboru władz związku.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP został ponownie wybrany kol. MOTYKA Aleksander - z KR ZZDR PKP Nowy Sącz.

Zjazd zatwierdził również skład prezydium ZZDR PKP, w skład którego weszli:
BIESEK Leszek - Wiceprzewodniczący - MKR ZZDR PKP Gdańsk.
HERZYK Grzegorz - Wiceprzewodniczący – Rzecznik Prasowy Związku MKR ZZDR PKP Katowice.
MIŚTAL Adam - Wiceprzewodniczący - MKR ZZDR PKP Kraków.
OLESZAK Jerzy - Wiceprzewodniczący - MKR ZZDR PKP Katowice.
SMYRAK Anna - Wiceprzewodnicząca - KR ZZDR PKP Dolnośląski Zakład Spółki PKP CARGO S.A.
STĘPNIEWSKI Tomasz - Wiceprzewodniczący - MKR ZZDR PKP Wrocław.
SZURGOT Marek - Wiceprzewodniczący - MKR ZZDR PKP Opole.
BURZ Piotr - Członek Prezydium - MKR ZZDR PKP Rzeszów.
GRYCMACHER Tomasz - Członek Prezydium - MKR ZZDR PKP Gdańsk.
PAWŁOWSKI Józef - Członek Prezydium - MKR ZZDR PKP Bydgoszcz.
TWOREK Krystyna - Członek Prezydium - MKR ZZDR PKP Zielona Góra.
ZIOŁO Paweł - Członek Prezydium - MKR ZZDR PKP Lublin.
SZAFRAŃSKA Halina - Członek Prezydium - Sekretarz RK ZZDR PKP - MKR ZZDR PKP Skarżysko Kam.
WOCH Zbigniew - Skarbnik Rady Krajowej - MKR ZZDR PKP Łódź.

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP dokonał również wyboru Komisji Statutowej ZZDR PKP i Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZDR PKP.

W skład Komisji Statutowej zostali wybrani.
BIERNAT Sebastian - Przewodniczący komisji - MKR ZZDR PKP Łódź.
DYGAS Sebastian - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Wrocław.
KRAWCZYK Damian - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Wrocław.
LEWANDOWSKI Wiesław - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Ostrów Wielkopolski.
WARCHOLAK Marek - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Rzeszów.

Z prac w Komisji Statutowej rezygnowali:
Kol. Sebastian Biernat 29.09.2015r.
Kol. Damian Krawczyk 29.09.2015r.
Kol. Marek Warcholak 05.10.2015r.

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
STAWARZ Stanisław - Przewodniczący Komisji - MKR ZZDR PKP Katowice
NYCZ Krystian - Członek Komisji - MKR ZZDR PKP Częstochowa.
SZULC Barbara - Członek Komisji - MKR ZZDR PKP Szczecin.
TRZCIŃSKI Józef - Członek Komisji - MKR ZZDR PKP Zielona Góra.
WALKUSZ Irena - Członek Komisji - MKR ZZDR PKP Gdańsk.

Posiedzenia Rady Krajowej ZZDR PKP
I Posiedzenie Rady Krajowej - Bydgoszcz 21.01.2015r.
II Posiedzenie Rady Krajowej – Bydgoszcz 14 -15.04.2015r.
III Posiedzenie Rady Krajowej – Nieborów 28 -29 09.2015r.

Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP
I Posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP – 03.02.2015r.
II Posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP – 14.05.2015r.
III Posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP – 24.06.2015r.
IV Posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP – 18.08.2015r.
V Posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP – 15.10.2015r.
VI Posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP – 17.12.2015r.

Uchwałą Rady Krajowej nr 11/RK/2015r powołano Zespoły problemowe w składzie.
Zespół ds. prowadzenia sporów zbiorowych.
- Aleksander Motyka.
- Jerzy Oleszak.
- Anna Smyrak.
- Tomasz Grycmacher.

Zespół ds. organizacyjno-prawnych. - Leszek Biesek.
- Grzegorz Herzyk.
- Janusz Walosczyk.
- Paweł Ziobro.
- Aleksander Motyka.

Zespól ds. ubezpieczeń, emerytur i rent.
- Leszek Biesek.
- Halina Szafrańska.
- Józef Pawłowski.
- Zbigniew Ławecki.

Zespół ds. pomocy związkowej.
- Henryk Saj.
- Krystyna Tworek.
- Andrzej Kaszubowski.
- Gabriel Chwiłkowski.
- Janusz Walosczyk.

Zespół ds. organizacji XXV rocznicy ZZDR PKP.
- Aleksander Motyka.
- Jerzy Oleszak.
- Anna Smyrak.
- Tomasz Grycmacher.

Zespól ds. „VADEMECUM”
- Marek Szurgot.
-Tomasz Stępniewski.
- Konrad Górniak.
- Piotr Winnik.
- Sebastian Dygas.
- Ewelina Ryś.
- Adam Cieślik.
- Teresa Olbryś.
- Aleksander Motyka.
- Jerzy Oleszak.

W dniu 15.września 2015r Związek Pracodawców Kolejowych wypowiedział „Porozumienie Partnerów Społecznych w sprawie Wzajemnych Zobowiązań Stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego w dniu 17.04.2003 r.”
Związki zawodowe działające w spółkach grupy PKP wyraziły ostry sprzeciw w tej sprawie.
W dniu 08.12.2015r Związek Pracodawców Klejowych wycofał się z podjętej decyzji w sprawie wypowiedzenia „Porozumienia ….”.

W roku 2015 Rada Krajowa ZZDR PKP udzieliła następujących pełnomocnictw.
Uchwała nr 28/RK/2015 – Pełnomocnictwo do rokowań w spółce „Przewozy Regionalne” dla kol. kol. Aleksandra Motyki, Bożeny Miszczuk i Bożeny Taźbirek-Tatol. W/w uchwała upoważniła kol. Aleksandra Motykę do parafowania i podpisania wynegocjowanego układu.
Uchwała nr 39/RK/2015 – Udzielnie pełnomocnictwa kol Aleksandrowi Motyce, do popisania wynegocjowanego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w spółce „CARGOTOR”.
Uchwała nr 44/RK/2015 – Upoważniła kol. Jerzego Oleszaka do podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników spółki „ Koleje Śląskie”.

W dni 18 kwietnia 2015 Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP uczestniczył w zorganizowanej przez OPZZ Akcji Protestacyjnej w Warszawie.
Manifestacja odbyła się w dniu wolnym od pracy. Mimo tego grupa członków Naszego Związku była bardzo liczna, dobrze zorganizowana i wyróżniała się na tle innych grup zawodowych z całego kraju.
Według wyliczeń w manifestacji wzięło udział ponad 50 tysięcy osób.

W maju 2015r Rada Krajowa zorganizowała już po raz dwunasty Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP. Zawody odbyły się w ośrodku „KOŁATEK” w miejscowości Mierki koło Olsztynka.
W zawodach udział wzięło 180 zawodników z KR i MKR ZZDR PKP oraz 10 osobowa delegacja z Chorwacji, 5 osobowa delegacja z Słowenii, 4 osobowa delegacja z Bośni i Hercegowiny i 4 osobowa delegacja z Serbii.

W listopadzie 2015 roku Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP zakończył realizację projektu pt. „Umacnianie dialogu społecznego w sektorze kolejowym w Chorwacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Poza wspomnianą współpracą w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, kontynuowana jest współpraca pomiędzy ZZDR PKP a związkami zawodowymi z Chorwacji (Sindikat Prometnika Vlakova Hrvatske - SPVH), Słowacji (Odborová Asociácia Výpravcov a Dispečerov - OAVD), Bośni i Hercegowiny (Samostalni Sindikat Izvrąnog Osoblja Područje Infrastrukture - ŽFBIH) Słowenii (Sindikat Železniąkega Prometa Slovenije) i Serbii (Sindikat „Izvrąnih Službi Srpskih Żeleznica”).
Przedstawiciele w/w związków zawodowych na spotkaniu roboczym w listopadzie 2015r. w Krakowie, podpisali list intencyjny o podjęciu działań zmierzających do utworzenia Europejskiego Związku Pracowników Kolejowych (EZPK).
Ustalono że EZPK ma zostać powołane do życia do końca 2016 roku. Uzgodniono również że spotkania robocze będą odbywać się raz na 6 miesięcy i będą organizowane kolejno w poszczególnych krajach.

Rada Krajowa wzorem lat ubiegłych pomogła zorganizować pobyt dzieci z Ukrainy w naszym kraju. Pomoc polegała na organizacji przejazdu dzieci kolejami do miejsca pobytu.

Rada Krajowa brała udział w akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Na ten cel przekazano maskotki „Miśka Dyżurnego Ruchu”, które zostały wystawione na licytacji.

W związku z powiększającą się liczbą pocztów sztandarowych, Rada Krajowa postanowiła ujednolicić zachowanie się członków pocztów sztandarowych w czasie różnych uroczystości.
W tym celu opracowany został „Ceremoniał Pocztu Sztandarowego ZZDR PKP”. Ceremoniał ten został przyjęty Uchwałą nr 33/RK/2016 i rozesłany na wszystkie Komisje ZZDR PKP.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego