Aktualności

Premia kwartalna i roczna w PKP CARGO S.A.

W dniu 7 lutego br. odbyło się cykliczne spotkanie Zarządu PKP Cargo S.S ze Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce.
W imieniu Zarządu spotkanie prowadził Członek Zarządu Zenon Kozendra.
Zgodnie z zaproponowanym porządkiem spotkania przedstawiono wstępne wnioski z analizy pilotażu premii w Spółce wdrożonej w IV kwartale 2018r, którym zostali objęci wszyscy pracownicy Spółki.
Zgodnie z założeniem Porozumienia podpisanego w tym temacie zadania były przekazane takie same dla wszystkich biur i zakładów.

Poruszono problem przekroczenia absencji po 10grudnia, która nie spowoduje konieczności zwrotu zaliczkowo wypłaconej I części premii, pracownik taki traci jedynie prawo do II cz premii za 4 kwartał 2018.

Strona społeczna zgłosiła swoje zastrzeżenia dotyczące przypadków eliminacji pracowników ze względu na frekwencję w 4 kwartale, bezdusznie pozbawiono premii pracowników, którzy nie mając wiedzy o kryteriach przyznawania premii przebywali na zwolnieniach lekarskich, włącznie z pracownikami którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim na wskutek wypadku przy pracy.

Zastrzeżenia budziły też różnice w podstawach naliczenia dla stanowisk wspólnych.
Strony zgodnie ustaliły wzięcie pod uwagę zgłaszanych nieprawidłowości przy formułowaniu zasad regulujących wypłatę premii w kolejnych kwartałach.

Przedstawiciele pracodawcy przedstawili projekt warunków premii kwartalnej i rocznej w 2019r m.in.: premiowaniem mają zostać objęci wszyscy pracownicy Spółki, zadania będą spójne z zauktualizowaną strategią Spółki ,rozdzielone do zakładów, biur. Konieczna i wymagana jest sprawna komunikacja zadań na zakłady, i do poszczególnych pracowników. Wypłata premii nastąpi dopiero po zakończonym okresie premiowania. 30 dni nieobecności dopuszczalne jest w każdym kwartale, powyżej 30 dni absencji pracownik traci prawo do premii za okres w którym przekroczył określony wymiar absencji.

Zarząd zaproponował by wysokość premii kwartalnej wynosiła:
-dla pracowników wynagradzanych ze wskaźnika 10% wynagrodzenia zasadniczego,
-dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP 10% wynagrodzenie zasadniczego wraz ze dodatkiem za staż, funkcyjnym, ekwiwalentem za węgiel oraz miesięczną premią 15%

Pracownik karany karami porządkowymi traci prawo do premii w danym okresie premiowania w którym otrzymał karę porządkową.

Zarząd zaproponował by wysokość premii rocznej wynosiła 5% wynagrodzenia liczonego jak dla premii kwartalnej Roczna premia byłaby uzależniona od tego czy pracownik pozostawał cały rok w stosunku pracy oraz czy pracownik nie przekroczył 120 dni nieobecności w skali roku.

Zadania biur, Zakładów powinny być realizowane na poziomie 90% przy jednoczesnym poziomie EBITDA grupy PKP Cargo na poziomie 95%.

Strona społeczna wnosiła o rozszerzenie czynników wchodzących do podstawy naliczania dla pracowników wynagradzanych z ZUZP o wynagrodzenie za pracę w nocy, w niedzielę i w nadgodzinach jako realny wyznacznik zaangażowania pracowników.

Do czasu wypracowania regulaminu premiowania w spółce Cargo, regulacje wypłaty premii będzie regulowane porozumieniami podpisywanymi na kolejne kwartały.

Strona społeczna wniosła również by średnią z wynagrodzenia jak za urlop jako podstawę do naliczenia premii kwartalnej i rocznej uwzględnić również dla grupy dyspozytorów, którzy również maja dodatki wpływające na wysokość wynagrodzenia i określają zaangażowanie pracowników.

Strona społeczna nalegała by zasady wypłaty premii za I kwartał 2019 ustalić jak najszybciej, by uniknąć kolejny raz działania regulacji wstecz.

Przygotowała
Anna Smyrak-Madziar
 

« powrót drukuj powiadom znajomego