Aktualności

Z prac Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

W dniu 20.02.2019r. w siedzibie ZZDR PKP w Warszawie odbyło się I posiedzenie Prezydium Zarządu Sekatora Infrastruktury ZZDR PKP, na które zaproszono Prezesa Spółki PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. Pana Ireneusza Merchla oraz Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PKP PLK S.A. Panią Grażynę Blicharz.
Udział w spotkaniu potwierdziła Pani Dyrektor, Prezes Spółki z uwagi na inne ważne spotkania nie mógł wziąć udziału w naszym posiedzeniu.
W obradach uczestniczył również przewodniczący ZZDR PKP kolega Aleksander Motyka.

Porządek obrad obejmował sprawy bieżące związane z pracami Sektora Infrastruktury ZZDR PKP w tym:
- wybór składu komisji problemowych oraz osób odpowiedzialnych za ich pracę,
- sprawy związane z organizacją Międzynarodowych Zawodów Sportowych,
- tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem i organizacją pracy Prezydium Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP,

Następnie rozpoczęło się spotkanie z zaproszonym gościem. Pani Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych omówiła aktualną sytuację w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tym:
- realizację planu i stan zatrudnienia w PKP PLK S.A.,
- liczbę pracowników nabywającą uprawnienia emerytalne w bieżącym roku,
- podsumowanie podwyżek wynagrodzeń w latach 2013 – 2018,
- plan rozdysponowania w latach 2018-2019 środków finansowych na poprawę warunków pracy w podległych Zakładach Linii Kolejowych,
- informację odnośnie ilości realizowanych kursów i szkoleń,
- proces wydawania świadectw maszynisty po zmianie przepisów w tym zakresie,
- informację o dotychczasowej współpracy ze szkołami średnimi i wyższymi, a także programem stypendialnym,
- informację o reprezentatywności organizacji związkowych na poziomie ponadzakładowym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- informację w zakresie umowy dodatkowego, grupowego ubezpieczenia zdrowotnego,
- informację dotyczącą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
- propozycję zmian do Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP PLK S.A.

Po spotkaniu z zaproszonym gościem członkowie Prezydium Zarządu SI ZZDR PKP ustalili dalszy tryb postępowania w sytuacji przedłużających się rozmów związanych z podwyżką wynagrodzeń w roku 2019, a także ustalono terminarz i sposób postępowania w przypadku braku satysfakcjonującego porozumienia z pracodawcą w tym zakresie.
W ramach ustalonej procedury postępowania, członkowie Prezydium Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP zwrócili uwagę na konieczność kontynuacji lub pilnej organizacji spotkań na szczeblu zakładów i sekcji eksploatacji z pracownikami (nie tylko członkami ZZDR PKP) w sprawie wspólnych działań związanych z podniesieniem wynagrodzeń oraz poprawą warunków pracy.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego