Archiwum

Sprawozdanie z obrad Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. 29 sierpnia 2012 r.

Po załatwieniu spraw proceduralnych związanych z poprzednim posiedzeniem, członkowie Rady zajęli się sprawami ujętymi w porządku obrad.

W kwestii wydawania opinii i zgód w konkretnych przedsięwzięciach inwestycyjnych rozpatrzono następujące sprawy:
1) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez zawarcie z Województwem Podkarpackim umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 pn.: ”Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013” oraz zawarcie umowy na realizację projektu;
2) Wyrażenie opinii do wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów w ramach projektu; „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice”;
3) Wyrażenie opinii do wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów w ramach projektu; „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie”;
4) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez zawarcie umów na wykonanie zadania pn: „Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na odcinku linii E20/CE20 na odcinku Kunowice – Warszawa;
5)Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy.

W dalszej części obrad Rada:
 pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w Statucie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o wydatki budżetu państwa przekazane w 2011 roku na finansowanie linii kolejowych o państwowym znaczeniu.
 Wybrała ze swojego grona Sekretarza Rady Nadzorczej.
 Dokonała analizy i oceny złożonych przez Członków Zarządu: dyrektora ds. pracowniczych oraz dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych sprawozdań z Realizacji Zadań nałożonych do wykonania w pierwszym półroczu 2012r.
 Rozpatrzyła projekty uchwał w sprawie przyznania Prezesowi i Członkom Zarządu Kart Zadań na drugie półrocze 2012r. Po dyskusji Rada uznała, że należy dokonać zmian w Kartach Zadań w związku z czym podjęcie decyzji w tym temacie zostało przesunięte na następne posiedzenie.
Wysłuchała informacji Zarządu na temat realizacji zadań inwestycyjnych.
Wysłuchała informacji Zarządu na temat sytuacji finansowo – ekonomicznej.
Wysłuchała informacji Zarządu na temat analizy zatrudnieniowo - płacowej.
Wysłuchała informacji Zarządu na temat wyników kontroli przeprowadzanej w Biurze Informatyki Centrali PKP PLK S.A. Przeprowadzana kontrola wykazała pewne nieprawidłowości w dotychczasowej działalności Biura, a ich skala będzie znana po jej zakończeniu.

W porządku obrad Rady Nadzorczej przewidziane było również wyrażenie opinii do wniosku Zarządu w sprawie przyjęcia planu optymalizacji kosztów i zatrudnienia na lata 2012 – 2015 jednak na prośbę Zarządu umotywowaną koniecznością dopracowania dokumentu punkt ten został przesunięty na następne posiedzenie Rady.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady postawił wniosek wraz z uzasadnieniem o odwołanie Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych Bogumiły Chlebickiej. Rada podjęła uchwałę o odwołaniu p. Bogumiły Chlebickiej. W związku z powyższym Rada zainicjowała proces postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.

przygotował
Piotr Gebel
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego